за нас

Home » за нас

Евробизнес Инвестмънт” ЕООД е консултантска компания, основана през 2003г. със седалище и адрес на управление гр. София.

Основната дейност на фирмата е свързана с предоставяне на висококвалифицирани консултантски услуги в областта на програмите за европейско финансиране във всички фази на проектния цикъл – от идеята за проект до приключване на неговото изпълнение. Услугите на компанията са насочени към земеделски производители, кооперации и общини, фирми от хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, които търсят решения и възможности за безвъзмездно съфинансиране на своите инвестиционни планове със средства от европейските фондове.

Един от най-важните фактори за успешното развитие на фирмата е екипът от висококвалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на проекти за финансиране по европейски програми. Консултантите на „Евробизнес Инвестмънт“ познават отлично процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и разполагат с цялата необходима информация относно актуалните и предстоящи за откриване процедури. Екипът на „Евробизнес Инвестмънт“ е непосредствено до клиента по целия път до успешната реализация на проекта – от първоначалната консултация, подготовка и разработване на проектното предложение до неговото изпълнение и получаване на безвъзмездната помощ.

Иновативното мислене и опит в специфичната икономическа, политическа и социална среда в страната, съчетани с коректно отношение и индивидуален подход към бизнеса на всеки клиент също допринасят в изключителна степен за постигането на взаимен успех и установяването на трайни взаимоотношения, създаващи  нови възможности за развитие на клиентите на компанията.

Стотиците удовлетворени клиенти на “Евробизнес Инвестмънт”, успешната и ползотворна работа на компанията с държавни и общински институции, бизнес партньори, браншови и неправителствени организации, мотивираният и подготвен екип са фундаментът, върху който ръководството на фирмата гради своята увереност в нейното бъдещо възходящо развитие.

Политика по качеството

Ръководството на Евробизнес Инвестмънт ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА “ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

За осъществяването на тази политика по качеството, ръководството на Евробизнес Инвестмънт ЕООД насочва усилията  си в следните направления:

  • Утвърждаване на Евробизнес Инвестмънт ЕООД като конкурентен изпълнител на висококачествени консултантски услуги;
  • Разширяване на пазарния дял по предоставяне на консултантски услуги по разработване и управление на проекти;
  • Въвеждане на иновативни решения при разработването и управлението на проекти;
  • Удовлетворяване на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни, както и на приложимите нормативни изисквания;
  • Ефективно използване на наличните ресурси за изпълнение на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
  • Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите;
  • Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите;
  • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата да управление на качеството.

 

За реализиране на тези цели в “Евробизнес Инвестмънт” ЕООД е разработена и внедрена  Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Sertifikat_ISO_9001_2015_Eurobusiness_Investment