Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Home » Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Стартира приемът на проектни предложения по Процедура BG-RRP-3.006 – “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравномерен режим на работа.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

2) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• за микро предприятия >= 80 хил. лв.
• за малки предприятия >= 200 хил. лв.
• за средни предприятия, малки дружество със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация >= 800 хил. лв.
• за малки дружество със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация >= 3 млн. лв.

3) Инвестицията да обслужва основната икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, на кандидата.

Допустими кандидати по процедурата са: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1500 служители) от всички сектори с изключение на: предприятията от сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор K „Финансови и застрахователни дейности“, сектор О „Държавно управление“, сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“; микро-предприятия със седалище и дейност на територията на селска община, както и предприятията с основна дейност първична преработка на земеделски и горски продукти.

Допустими за финансиране ще са дейности, при които:

1) Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.
2) Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
3) Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии .
4) Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.
Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

Обстоятелствата по точки 1 – 4) се удостоверяват чрез представения на етап кандидатстване идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
– разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
– разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
– разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Безвъзмездна финансова помощ:

За дейности извън ЮЗР
– Микро и малки предприятия – 50%
– Средни предприятия – 50%
– Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 45%

За дейности в ЮЗР (областите София-град, Софийска област, Кюстендил, Благоевград и Перник)
– Микро и малки предприятия – 50%
– Средни предприятия – 45%
– Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 35%

Минимален размер на безвъзмездното финансиране – 75 хил. лева
Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1 млн. лева, но не повече от:
– За микро предприятия – 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– За малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– За средни предприятия– 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– За малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация– 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Средна цена на инвестицията – до 3000 лева без ДДС за всеки 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Максимален срок за изпълнение на проекта – 18 месеца.