Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Home » Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Основна целева група на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) 2014-2020 са малките и средни предприятия (МСП).

Подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г. е насочена към удовлетворяване на потребностите, преодоляване на предизвикателствата и използване на възможностите за развитие на българската икономика. Това се осъществява чрез стимулиране на интелигентен растеж (по приоритетни оси 1, 2) и устойчив растеж (по приоритетни оси 3 и 4). Програмата цели още да постигне допълващ ефект по отношение на приобщаващия растеж. Единствено приоритети 1 и 3 са насочени към големи предприятия, докато по-съществената част от подкрепата по Програмата е фокусирана върху МСП.

Програмата се фокусира върху пет основни приоритета:

  • Технологично развитие и иновации
  • Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
  • Енергийна и ресурсна ефективност
  • Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ
  • Техническа помощ