Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Home » Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува пакет документи за кандидатстване по процедура чрез подбор „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Конкретните цели на процедурата са:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

 

Бюджетът на процедурата е 235 200 000 лв. без ДДС, разпределен в 2 компонента по категории предприятия:

 • Компонент 1: Сгради на предприятия в сферата на производството – 77 616 000 лв., от които 19 404 000 лв. за микро и малки предприятия, 27 165 600 лв. за средни предприятия и 31 046 400 лв. за големи предприятия;
 • Компонент 2: Сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите – 157 584 000 лв., от които от които 39 396 000 лв. за микро и малки предприятия, 55154 400 лв. за средни предприятия и 63 033 600 лв. за големи предприятия.

 

Минималният размер на финансирането за микро- и малките предприятия е 35 хил. лв., а максималният – 100 хил. лв. (за микропредприятия) и 300 хил. лв. (за малки предприятия). За средните предприятия безвъзмездното финансиране по проектите следва да бъде в границите от 100 хил. лв. до 500 хил. лв., а за големите от 100 хил. лв. до 1.5 млн. лв.

При избран режим на държавна помощ „de minimis“, максималният интензитет на подпомагане е 65%. При режим на групово освобождаване, подкрепата е до 35% за проекти на територията на ЮЗР и до 45% за проекти в останалите региони.

Допустими са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателство на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

или

да са големи предприятия – предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/2014;

 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година.

 

Допустими дейности по процедурата:

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение;
 • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Дейности за авторски и строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР.

 

Задължително изискване е, след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

Допустими са интервенции в действащи/използвани към момента на кандидатстване сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Крайният срок за кандидатстване е 15 юни 2023 г., 17:30 часа.