Предстои целеви прием по подмярка 4.1 за напояване

Home » Предстои целеви прием по подмярка 4.1 за напояване » всички новини » Предстои целеви прием по подмярка 4.1 за напояване

На 50 млн. евро (97 790 000,00 лв.) възлиза безвъзмездната финансова помощ по предстоящия целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв., а максималният размер на допустимите разходи е 880 110 лв.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими за подпомагане са материални инвестиции за доставка и монтаж на:

• поливни инсталации (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, инсталации за капково напояване, пивоти, тръбно-ролкови машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други елементи от тях;
• съоръжения за съхраняване на вода – стационарни резервоари и цистерни и др.;
• оборудване за автоматизиране на напояването, включващи цифрови и автоматизирани решения;
• други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност;
• оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване;
• оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството;
• автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството и др.;
• инсталации за подобряване качеството на входящи води (пречистване);
• фотоволтаични системи, необходими за захранване на допустимите активи/оборудване/инсталации по проекта или на налични такива в стопанството на кандидата;
• Строително-монтажни работи, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проекта.

С предимство ще бъдат:

• Производители от чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци”, и/или „Животновъдство”, и/или „Етеричномаслени и медицински култури”;
• Млади фермери до 40 години включително;
• Групи/организации на производители на селскостопански продукти;
• Инвестиции за напояване при отглеждане на царевица;
• Производители на биологични продукти.

Срокът за изпълнение на проектите ще бъде 10 месеца, но не по-късно от 1 септември 2025 г.