Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018г.

Home » програми » Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018г.
Мярка „Инвестиции в предприятия“Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“Мярка „Събиране на реколтата на зелено“

МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“

Бенефициенти:

Винопроизводители, вписани в лозарския регистър.

             Подпомагане не се предоставя на предприятия в затруднение.

Допустими за финансиране дейности:

 1. Подобряването на качеството на винарските продукти;
 2. Ориентиране на производството към вина със защитено наименование на произход и вина със защитено географско указание;
 3. Увеличаване на ефективността на производството.

 

Допустими разходи:

 1. Изграждане, придобиване, включително и на лизинг или подобрения на недвижимата собственост по отношение на контрол на температурата и инфраструктурата на избеното помещение;
 2. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:

2.1. машини/оборудване за преработката на грозде (претегляне, раздробяване, пресоване и др.);

2.2.оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст (филтриране, утаяване, избистряне и др.);

2.3. оборудване за контрол на температурата;

2.4. оборудване за преместване на виното в избените помещения;

2.5. оборудване за технология, свързана с пенливи вина (производство, съхранение, бутилиране);

2.6. оборудване (бутилиране, етикетиране, опаковане);

2.7.оборудване за управление на отпадните води;

2.8. оборудване на инфраструктурата на избата.

2.9.оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:

– Бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;

– Резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;

– Пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за

хранителни цели);

– Възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;

– Оборудване за избено поме

щение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи,

контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);

– Модулна система за позициониране на бъчви;

– Автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.

2.10.софтуер за управление на изба:

– Компютри и техния софтуер за подобряване на качеството на транспортиране и преработка на грозде, производство на вино и преработка и съхранение на суровини и продукти;

– Компютърно оборудване и свързаните програми, насочени към управление на технологичното оборудване за преработка, съхранение и обработка на продукта;

– Компютърни програми за управление на избата.

 1. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и т. 2, като хонорари на архитекти,

инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи.

Максималният срок на изпълнение на дейностите е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), който е компетентният орган за Република България.

Разходи, неподлежащи на финансова помощ:

 1. Закупуване на машини или оборудване от втора употреба;
 2. Оборудване за създаване на системи, които дават възможност за въвеждането/поддръжката на сертифициране на частно производство (например разпространение от търговски вериги);
 1. Развитие на нови продукти, процеси и технологии, свързани с лозаро-винарски продукти;
 2. Данък добавена стойност (ДДС), освен в случаите, когато е позволено.

 

Размер на финансовата помощ:

Максималният размер на финансовата помощ е до 50 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност.

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 400 000 евро.

Авансови и междинни плащания не са допустими.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Бенефициенти:

Гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър.

Допустими за финансиране дейности:

 1. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:

а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
б) присаждане – практики присаждане, грижи за присадените лози;

 1. Преструктуриране на лозята чрез:

а) презасаждане с промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
б) засаждане с права от националния резерв – практики засаждане, изграждане на подпорна конструкция;

 1. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез:

а) смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция – практики резитби и изграждане на новата подпорна конструкция;
б) изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени – самата дейност е конкретна практика;
в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения – практики смяна на съществуваща с нова подпорна конструкция;
г) изграждане на съоръжения за борба с ерозията чрез практики за:

– изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не);
– изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване);
– изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби);
– изграждане или реконструкция на тераси;

д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване и включва разходи за закупуване на помпена станция (генератор, буферен съд, автоматизация), оборудване (тръби, маркучи, скоби, кранове, клапани и др.), работа по инсталиране на системата, материали.

За дейностите по т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:

 1. разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (право на отложено изкореняване), който не надвишава три години, до края на преходния режим за правата за засаждане;
 1. парично обезщетение – предназначено да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава три години, с цел полагане на грижи за същите и опазване на околната среда.

 

          Максималният срок за изпълнение на дейностите е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.

Недопустими за финансиране дейности:

 1. Презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт в съответствие със същата система за култивиране, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
 2. Защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
 3. Защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
 4. Защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
 5. Изграждане на прегради/стени срещу вятър;
 6. Изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;
 7. Подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);
 8. Смяна на формировката от един вид в същия в зависимост от височината на стъблото – нискостъблени, средностъблени и високостъблени.

 

Размер на финансовата помощ:

Максималният размер на финансовата помощ е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени.

Паричното обезщетение за загуба на доход (ПОЗД) се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от три години преди получаване на право на презасаждане, умножено по изкоренената площ и умножено по определена със заповед на министъра на земеделието и храните цена за килограм грозде.

Паричното обезщетение за загуба на доход се предоставя само на производители, получили финансова помощ за изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, за които се издава или е издаден акт за презасаждане в съответствие с националното законодателство.

За създаване на лозови насаждения с права от националния резерв не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход.

Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“

Бенефициенти:

 1. Търговски дружества;
 2. Професионални организации;
 3. Организации на производители и междупрофесионални организации по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки
 4. Държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.
 5. Финансова помощ по мярката могат да получат и притежатели на търговски марки, регистрирани съгласно изискванията на националното законодателство, прилагащи проекти, насочени към популяризиране на търговската марка.

 

Допустими за финансиране дейности:

Мярка “Популяризиране на пазарите на трети държави” е приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

1.Връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, по-специално които изтъкват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз (ЕС), най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната сред, като:

а) рекламни кампании –сценарий, изработване и разпространение на телевизионни и радиоклипове, разходи за дизайн, изработване и разпространение на билбордове, разходи за реклама и популяризиране в печатни и електронни издания за обявление на дадено събитие;

б) рекламни материали – дизайн, отпечатване и разпространение на рекламни материали;

в) печатни рекламни издания – разходи за публикации в печатни и електронни издания на статии и материали, свързани с изпълнението на промоционалния проект;

г) рекламни дейности в търговски обекти – наемане на щанд, площи, техническо оборудване и персонал;

д) организиране на срещи с вносители, дистрибутори и други търговци;

е) организиране на посещения в България на заинтересовани представители от трети държави (търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, международни журналисти, отразяващи теми, свързани с вино);

ж) провеждане в трети държави на дни, посветени на вина, произведени в ЕС, чрез покана на заинтересовани представители (търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти);

з) дизайн и поддържане на уебсайтове за популяризиране и разпространение на информация;

и) дегустации – представяне на продукта;

к) организиране и провеждане на посещения на винени туристически дестинации в България;

 1. Участия в мероприятия, панаири и изложения с международна значимост – панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или потребителите, разходи за наемане на щанд, зали, площи и техническо оборудване, електричество, вода, охрана, декориране на щанд и площи, създаване на база данни, интернет, както и за закупуване на материали;

3.При организиране и провеждане на действия, свързани с информационни кампании, по-

специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство, като разходи за:

а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, създаване на база данни и осигуряване на интернет достъп;

б) организиране на работни срещи, тематични вечери – дегустации и семинари;

4.При организиране и провеждане на действия, свързани с проучване на нови пазари, необходими за разширяване на възможностите за реализация на пазара, като разходи за извършване на пазарни, икономически, технически и маркетингови проучвания;

5.При организиране и провеждане на действия, свързани с проучване с цел оценка на резултатите от действията на мерките за популяризиране и информиране, като разходи за:

а) извършване на изследвания за резултатите от действията за насърчаване на всеки пазар или проект изцяло;

б) изготвяне на доклади относно мерките за насърчаване;

в) провеждане на одити на изпълнението на промоцията на всеки пазар или проект.

Недопустими за финансиране дейности:

– Заделени средства за бъдещи загуби или дългове;

– Такси и разходите в публичния транспорт, покрити от дневните;

– Банкови такси, банкови лихви и застраховки;

– Загуби при обмяна на валута;

– Разходи, които не попадат в обхвата на проекта;

– Създаване и развитие на търговска марка;

– В случай на ново заявление от същия бенефициент или в случай на подновяване на проекта, държавата-членка трябва да провери, че предложените разходи (като разходи за създаване на уеб сайтове, телевизия / радио клипове, аудио-визуални материали, пазарни проучвания и др.) вече не са били включени в първото заявление;

– Данък добавена стойност (ДДС), освен в случаите, когато е позволено.

Размер на финансовата помощ:

Максималният размер на финансовата помощ по мярката е до 80 % от стойността на допустимите разходи, както следва: до 30 % национално съфинансиране и до 50 % финансиране от ЕФГЗ. Кандидатите за подпомагане участват във финансирането с не по-малко от 20 % от стойността на допустимите разходи.

Не подлежат на национално съфинансиране проекти, насочени към популяризирането на търговски марки. В тези случаи кандидатите участват във финансирането на предложените от тях проекти с не по-малко от 50 % от действителните разходи.

Мярка „Събиране на реколтата на зелено“

Бенефициенти:

Производители на винено грозде (гроздопроизводители), вписани в лозарския регистър.

Лозовите насаждения следва да са в добро агротехническо състояние по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.

Допустими за финансиране дейности:

Резитба на зелено чрез пълно отстраняване на зелени, все още неузрели гроздове.

Недопустими за финансиране дейности:

           Недопустимо за подпомагане по мярката е необраното грозде, отглеждано с цел получаване на продаваем продукт, оставено в лозовото насаждение в края на гроздоберната кампания за всяка винарска година.

Резитба на зелено не се прилага за един и същи лозарски парцел през две последователни години.

В случай на пълно или частично увреждане на насажденията преди резитбата на зелено вследствие на природно бедствие като слана, градушка, заледяване, дъжд или суша, които унищожават над 30 % от средногодишната продукция на даден гроздопроизводител за предшестващия тригодишен период.

Размер на финансовата помощ:

Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Събиране на реколтата на зелено“ е до 50 % от сумата от преките разходи за отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.

Преките разходи за отстраняване на гроздовете се изчисляват на база формирани пределни цени на хектар в зависимост от броя на лозите, но не по-малко от 2500 броя налични лози в ха при допустимо пропадане до 5 %.

Загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката, се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от три години преди прилагането на мярката, умножено по площта на лозарските имоти, подлежащи на подпомагане, и умножено по цена за килограм грозде, определена със заповед на министъра на земеделието и храните.