Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Home » програми » Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“Мярка 11 „Биологично земеделие“Мярка 10 „Агроекология и климат“Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“Подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“Подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“Подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и преработка, мобилизиране и търговия с горски продукти“Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“Мярка 14 „Хуманно отношение към животни“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цели на подмярката

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • опазване на компонентите на околната среда;
 • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

Кой може да кандидатства по подмярка 4.1 ?

Допустимите кандидати са:

 • земеделски стопани;
 • признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица

 

За какво може да се кандидатства по подмярка 4.1 ? 

Финансова помощ се предоставя за:

 • инвестиции извършени от земеделски стопани в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 • инвестиции извършени от  признати групи или организации на производители, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

 

Растениевъдство Животновъдство (включително непреработените продукти, получени в резултат на отглежданите по-долу животни)
1 Зърнено-житни култури Говеда (крави) – всички видове, включително и за разплод
2 Зърнено-бобови култури Биволи (биволици) – всички видове, включително и за разплод
3 Маслодайни култури Овце – всички видове, включително и за разплод
4 Технически култури (с изключение на тютюн) Кози – всички видове, включително и за разплод
5 Зеленчукови култури Свине – всички видове, включително и за разплод
6 Медицински и ароматни култури Коне – за месо, и коне от застрашени местни породи, включени за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7 Медоносни и лечебни трайни насаждения Зайци
8 Овощни култури (семкови, костилкови, орехоплодни, ягодоплодни, южни култури) Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки, пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани)
9 Фуражни култури Пчелни семейства
10 Лозя Буби
11 Цветя Охлюви
12 Семена и посадъчен материал Калифорнийски червей
13 Гъби, включително диворастящи видове, специално отглеждани в земеделското стопанство на кандидата с цел продажба Други селскостопански живи животни
14 Трюфели
15 Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на биоенергия
16 Други живи растения

 

Допустимите за подпомагане непреработени земеделски продукти са:

!!  В рамките на ПРСР 2014-2020 допустим за подпомагане сектор е и памук !!

Недопустимите за подпомагане продукти са:

 • тютюн, риба и аквакултури
 • Продукти извън обхвата на Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

 

Допустимите разходи са:

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1, включително чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1;
 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

 

Колко е финансовото подпомагане ?

Интензитет:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
 1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
 2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
 3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
 4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

 

 • Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за:
 1. инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
 2. кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване по реда на тази наредба и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

 • Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за:
 1.   проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,    включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

 

 • Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от кандидат земеделски стопанин и/или група/организация на производители и/или юридическо лице включващо от 6 до 10 члена, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от юридическо лице включващо над 10 члена, е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Размер на допустимите за подпомагане разходи:

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равно­стойност на 4 000 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 750 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 5 000 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

 

5. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?

Приоритетите по подмярка 4.1 са:

 • Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство
 • Подпомагане на биологичното производство
 • Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост
 • Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани
 • Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната
 • Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения
 • Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата
 • Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите
 • Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС

 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Бенефициенти:

 1. Микро-, малки или средни предприятия;
 2. Големи предприятия.

Кандидатите за финансова помощ трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите земеделски производители трябва да са:

 1. регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.);
 2. със стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

Кандидатите групи/ организации на земеделски производители трябва да са признати в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”

Кандидатите, които са пазари на производители, трябва да имат административна регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата.

Кандидатите за колективни инвестиции трябва да са юридическите лица регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите.

Допустими за финансиране дейности:

 1. Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост:

а) по-добро използване на факторите за производство;

б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;

в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

 1. Постигане на съответствие със стандартите на Общността;
 2. Подобряване опазването на околната среда.

 

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

г) постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или

д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

е) опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или

ж) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или

к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:

 1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 2. месо и месни продукти;
 3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
 4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 9. гроздова мъст, вино и оцет;
 10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

Одобреният проект се изпълнява в срока, посочен в договора за отпускане на финансово подпомагане, който не може да бъде определен на повече от 24 месеца от сключването на договора. За проекти, включващи строително-монтажни работи, този срок може да се определи и на 36 месеца.

Недопустими за финансиране дейности:

 1. Дейности, включени за подпомагане в оперативните програми на организации на производители на плодове и зеленчуци;
 2. Допустимите дейности по чл. 1 на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. за производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки;
 3. Дейностите относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини;
 4. Дейностите относно общата организация на пазара на хмел;
 5. Дейностите, относно установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността.

 

Допустими разходи:

 1. Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
 2. Закупуване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за производството;
 3. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието;

д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията, включително чрез финансов лизинг;
 2. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 3. Материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение № ….., включително чрез финансов лизинг;
 4. Нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:

а) въвеждане на системи за управление на предприятията, системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;

б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

в) въвеждане на добри производствени практики в предприятията;

 1. закупуване на софтуер свързан с производствената дейност включително чрез финансов лизинг;
 2. Разходи, свързани с проекта: разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 3. Разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, които не могат да надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

 

Разходи, неподлежащи на финансова помощ:

 1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 2. Данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
 3. Лизинг, с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по ал. 4;
 4. Оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка;
 5. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 6. Принос в натура;
 7. Изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 8. Търговия на дребно;
 9. Сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
 10. Закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
 11. Плащания в брой;
 12. Лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;
 13. Инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
 14. Инвестиции, които представляват обикновена подмяна.

 

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер:

 1. 50 % от общия размер на допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия;
 2. 25 % от общия размер на допустими разходи по проекта за големи предприятия.

 

Финансовата помощ се увеличава с 10 % за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.

Максималното комбинирано подпомагане за един проект представен от един кандидат/ползвател е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи, за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции предприети от 10 до 20 земеделски производители и/или групи/организации на производители съставени от 10 до 20 члена за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции предприети от над 20 земеделски производители и/или групи/организации на производители съставени от над 20 члена за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 5 000 000 евро.

(6) Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР (2014 – 2020) не трябва да надвишава размера, посочен по-горе за кандидатите и/или ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Допустимо е авансово плащане в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

Приоритет при избор на проекти:

Изборът на проекти се извършва при даване приоритет на:

 1. Проекти за инвестиции за преработка на плодове и зеленчуци;
 2. Проекти за инвестиции за преработка животинска продукция;
 3. Проекти за преработка на суровини от сектор „етерично – маслени и медицински култури”, и/или проекти за инвестиции за преработка на „технически култури” и/или проекти за преработка на „зърнено – житни култури“ и „маслодайни култури“;
 4. Проекти за преработка на биологични суровини и продукти;
 5. .Проекти с инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;
 6. Проекти, изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
 7. Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата/предприятията;
 8. Инвестиции за иновации в стопанството/предприятието;
 9. Кандидати с интегрирани проекти и/или колективни инвестиции;
 10. Проекти с инвестиции за насърчаване на интеграцията между местни земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост;
 11. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;
 12. Проекти, които се изпълняват на територията на селски район;
 13. Проекти от кандидати, които не са получавали подкрепа по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от ПРСР за периода 2007-2013 година и подмярка 4.2 от ПРСР за периода 2014-2020 година.

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Бенефициенти:

Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или микропредприятия, които:

1.са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;

2.имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на селските райони.

Кандидатите земеделски производители, трябва да имат стопанство със стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Допустими за финансиране дейности:

Подпомагат се дейности, които допринасят за:

 1. Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия и разкриването на работни места.
 2. Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката.

Предоставя се финансова помощ за неземеделски дейности.

Проектите за обновяване или изграждане на места за настаняване не подпомагат ако надхвърлят 20 помещения за настаняване.

Максималният срок за изпълнение на проект по подмярката е 24 месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

Допустимо е подпомагане на интегрирани проекти, обхващащи подмерки  „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Подпомагат се дейности, които се осъществяват на територията на селските райони в Република България.

Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса се подпомага,  когато най-малко 10% от произведената енергия е топлинна.

Недопустими за финансиране дейности:

 1. Селскостопанска дейност и дейности, резултат от които е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз;
 2. Хазарт, финансови услуги, голф;
 3. Сектори и дейности, определени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis;
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба;
 5. Дейности, които са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
 6. Дейности в секторите, посочени в чл…..  от Наредба за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
 7. Дейности преди индустриалната преработка на дървесината, посочени в чл. …от Наредбата за прилагане на подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие с развит масов туризъм.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, които имат отрицателно въздействие върху околната среда и включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и планове за управлението им.

Допустими разходи:

 1. Изграждане, придобиване, включително чрез лизинг или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната стойност на активите;
 3.  Общи разходи, свързани с разходите за т. 1 и 2, (например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост);
 4.  Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Закупуването чрез финансов лизинг на активи по т. 1 и 2 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане.

Разходите по т. 3 не могат да надхвърлят 12 % от сбора на разходите по т. 1, 2 и 4.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Разходи, неподлежащи на финансова помощ:

  1. Обикновена подмяна и поддръжка;
  2. Възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за лизинг, режийни разходи и разходи за застраховки;
  3. Лихви по дългове;
  4. Закупуване на недвижим имот на стойност над 10% от ообщите допестими разходи за операцията;

 

 • Данък върху добавената стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

 

 1. Закупуване на оборудване, което не е ново;
 2. Принос в натура;
 3. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване (включително и компютърен софтуер и специализирана техника) и превозни средства чрез финансов лизинг, когато не са спазени посочените по-горе условия;
 1. Инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
 2. Разходи за транспортни средства, с изключение на специализирани транспортни средства, които са свързани с подпомаганата дейност.

 

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер на 75% от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

         Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.

         Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

         Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 300 000/400 000 евро

Общите допустими разходи включват всички разходи, за които се кандидатства, заедно с тези, за които не се кандидатства, но са част от цялостния обект на инвестицията и без него той не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“

Бенефициенти:

Групи и организации на производителите, които са „малки и средни предприятия“ по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и са официално признати до края на 2020 г.

За признаване на групи на производители могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност.

Членове на групата на производители могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с изключение на юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на земеделски производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) като производители на земеделски продукти.

Членовете на групата трябва да са производители на земеделски продукти, за които групата кандидатства за признаване и подпомагане.

При биологично земеделие членовете на група на производители трябва да са сключили договор за контрол с контролиращо лице и да са изпълнили едно от двете условия:

 1. да се намират в преходен период, но да са получили сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция;
 2. да са производители на продукти, сертифицирани като биологични.

 

За подпомагане могат да кандидатстват и:

 1. организации на производители, признати по реда на Наредба № 27 от 2008 г. от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Създаване на организации на производители” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;
 2. организации на производители, които едновременно имат сключен договор за финансова помощ по реда на Наредба №27/2008 г. от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Създаване на организации на производители” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  независимо дали той е в сила;

 

Посочените по-горе кандидати трябва да са признати за организации на производители до влизането в сила на тази наредба или да са подали заявление за признаване не по-късно от 31.10.2014 г. (включително).

Производител може да бъде подпомаган за всеки земеделски продукт като член само на една група или организация на производители като изключение се допуска при преминаване към биологично производство.

Производител на два или повече земеделски продукти може да бъде член на различни групи или организации на производители за всеки земеделски продукт.

Юридическите лица се признават за групи  или организации на производители, когато са учредени с цел:

 1. Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации;
 2. Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
 3. Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите;
 4. Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

Юридическите лица се признават за групи на производители, когато отговарят едновременно на следните критерии за признаване:

 1. имат не по-малко от четири членове;
 2. представят бизнес план съгласно чл. 26;
 3. приели са дружествен договор/устав (устройствен правилник) и вътрешен правилник за:
 1. водят счетоводство за дейността, за която са признати, по реда на Закона за счетоводството;
 2. не включат в управителните си органи лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако са реабилитирани, и да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
 3. членовете на групата на производители всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000лева;

 

Юридическите лица се признават за организации на производители, когато отговарят едновременно на следните критерии за признаване:

 1. имат не по-малко от шест членове;
 2. представят бизнес план съгласно чл. 26
 3. приели са дружествен договор/устав (устройствен правилник)  и вътрешен правилник
 1. водят счетоводство за дейността, за която са признати, по реда на Закона за счетоводството;
 2. не включат в управителните си органи лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако са реабилитирани, и да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
 3. членовете на организацията всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева;

 

При вземане на решения в групи или организации на производители, регистрирани по Търговския закон, всеки член може да притежава не повече от 30 % от правото на глас.

Подпомага се създаването на групи и организации на производители в един или два от следните сектори:

 1. зърнено-житни култури;
 2. медицински и етеричномаслени култури;
 3. зърнено-бобови култури;
 4. технически култури;
 5. картофи;
 6. мляко;
 7. месо, с изключение на риба и аквакултури;
 8. мед;
 9. биологично произведени земеделски продукти;
 10. винено грозде;
 11. яйца;
 12. плодове;
 13. зеленчуци;

 

В сектор „Плодове” и сектор „Зеленчуци“ се подпомага признаването само на групи на производители.

За групи и организации на производители на тютюн е допустимо подпомагане в до три сектора от посочените по-горе.

Подпомага се създаването на групи и организации на производители на биологично произведени продукти от посочените по-горе сектори.

Подпомага се и създаването на групи и организации на производители от горския сектор.

Подпомагат се организации на производители на плодове и зеленчуци, признати в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

Допустими за финансиране дейности и разходи:

 1. Разработване на нови технологии за производство и преработка, в това число интегрирано и биологично производство – разходи за хонорари, граждански договори, командировъчни на консултанти.
 2. Консултации и обучение за прилагане на нови технологии на производство и преработка, в това число интегрирано и биологично производство – принципи на добра земеделска практика – обучение за схеми на резитби, нови сортове, принципи на добра растителнозащитна практика (нови продукти за растителна защита), схеми на торене и др. обучения за запознаване с националната нормативна база в земеделското производство – хонорари на лектори, агроном – консултант, командировъчни на лектори, транспортни разходи за практическо обучение, наем зала за обучение, информационни материали.
 3. Абонамент на специализирана селскостопанска литература и информационни бюлетини – бюлетини за растителна защита, списания и вестници и др.
 4. Организиране и провеждане на ежегодни празници, посветени на производството на плодове и зеленчуци разходи за командировки за участие, за наем за щанд, информационни материали, плакати, рекламни материали.
 5. Маркетингов анализ на пазара – изготвяне на стратегия, проучване на пазари, срещи с търговци, сключване на търговски договори – за хонорар, за консултации, за изготвяне на анализ на пазара, за пътувания – разходи за командировки, транспорт вътре и извън страната, за провеждане на срещи с търговци – телефон, кафе пауза.
 6. Рекламиране и промотиране на дейността на групата и организацията на производители – срещи с други производители, рекламни материали, издаване на брошури и диплянки, наем зала за срещи, командировъчни, реклами в медии – национални и местни, щандове в магазини.
 7. Закупуване на офис оборудване и техника.
 8. Наем за офис.
 9. Изготвяне на интернет страница на групата и организацията на производители.
 10. Изготвяне на софтуерен продукт – база данни за производството на членовете на групата, счетоводна програма.
 11. Участие в национални и международни срещи, изложения, панаири – командировъчни, наем щанд, рекламни материали.
 12. Заплати и осигуровки за назначен персонал с трудов договор.
 13. За поддръжка на офис – ток, вода, телефон, интернет, куриерски услуги.
 14. Други разходи – канцеларски материали.
 15. Допустимите разходи за изработка на бизнес план не могат да превишават:

а) действително платените разходи, доказани със съответните документи;

б) два процента от реализираната на пазара продукция за предходната година, но не повече от левовата равностойност на 5000 евро за бизнес план.

Размер на финансовата помощ:

Финансова помощ се предоставя за пет последователни години, считано от датата на признаване на групата и организацията на производители.

Размерът на финансовата помощ се одобрява за всяка от петте години въз основа на процент от стойността на годишната пазарна продукция на групата или организацията на производителите.

Размерът на финансовата помощ за групите и организациите на производители по е под формата на фиксирано годишно плащане и се определя като процент от стойността на годишната пазарна продукция на групата или организацията, и представлява сбор от изчисленията по т. 1,2, 3, 4 и 5:

 1. за първата година – 10 %;
 2. за втората година – 9 %;
 3. за третата година – 8 %;
 4. за четвъртата година – 7 %;
 5. за петата година – 6 %;

 

Размерът на финансовата помощ за всяка група или организация на производителите не може да надвишава:

 1. за първата година – левовата равностойност на 100 000 евро;
 2. за втората година – левовата равностойност на 90 000 евро;
 3. за третата година – левовата равностойност на 80 000 евро;
 4. за четвъртата година – левовата равностойност на 70 000 евро;
 5. за петата година – левовата равностойност на 60 000 евро.

 

Стойност на годишната пазарна продукция е стойността на реализираната земеделска продукция чрез групата или организацията на производители за съответната година, намалена с данък върху добавената стойност, когато лицата са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност.

При изчисляване на стойността на годишната пазарна продукция на групата или организацията не се включват:

 

 • стойността на реализираната продукция на земеделски производители, които не са нейни членове;
 • стойността на продукцията на всеки един член, който е получил помощ за същите продукти като член на друга група или организация на производители;
 • стойността на продукцията, за която групата или организацията на производители не е призната.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“

Бенефициенти:

Физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 15 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и отговарят на следните изисквания:

  1. са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
  2. не по-рано от 15 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
  3. не по-рано от 15 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
  4. не по-рано от 15 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
  5. имат съответните професионални умения и познания, а именно:
   • средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или
   • висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
   • завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по подмярка 1.1 “Професионално обучение и придобиване на умения” от ПРСР;
  6. общият стандартен производствен обем на земеделското стопанството е в границите между 8 000 и 16 000 евро;
  7. към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 15 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
  8. не са одобрени за финансиране по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ или по тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства от ПРСР;
  9. не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, и/или подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от ПРСР;
  10. са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 15 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
  11. едноличните търговци са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
  12. не са сключвали договор по мярка 112 от ПРСР 2007-2013г. и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 от ПРСР 2007-2013г.
  13. се осигуряват като земеделски производители за целия период на изпълнение на договора.

При условие че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания по т. 5, той може да бъде одобрен за подпомагане в случай, че се задължи в бизнес план да изпълни тези изисквания в рамките на 36 месеца от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ.

Младият земеделски стопанин трябва да поддържа размер на стопанството, не по-малък от минималния размер на стопанството съгласно т.6 към  датата на подаване на заявлението за подпомагане до годината, избрана за проверка на изпълнението на бизнес плана.

Изискванията по за едноличните търговци се отнасят и за техните собственици – физически лица.

Изискванията за физически лица се отнасят и за едноличните търговци, на които са или са били собственици.

Договорите за наем и/или аренда по т.7 и т.10 трябва да са влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Земеделската земя по т.7, за която кандидатите имат документи за собственост и/или договори за наем и/или аренда, трябва да се обработва в реални граници от датата на подаване на заявлението за подпомагане и през целия период на договора, сключен с РА.

Изискванията по т.8 и т.12 се отнасят и за съпруга/съпругата на кандидата, включително и за едноличните търговци, на които са или са били собственици.

Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност.

В случаите, когато младият земеделски стопанин не е установен като единствен ръководител на земеделското стопанство, всички ръководители на земеделското стопанство трябва да отговарят на посочените по-горе изисквания, с изключение на изискванията на тези по т.8 и т.9.

Допустими за финансиране дейности:

 1. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
 2. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
 3. Подобряване на сградния фонд чрез закупуване, включително вземането на лизинг на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
 4. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване, включително вземането на лизинг на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
 5. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
 6. Достигане на съответствие със стандартите на Съюза по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;
 7. Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми;
 8. Преминаване към биологично производство.

 

Условието по т.4 се счита за изпълнено както за ново, така и за използвано оборудване.

Недопустими за финансиране дейности:

Не се предоставя финансова помощ за създаване на стопанства за производство на тютюн. Условието се счита за изпълнено, когато младият земеделски стопанин в продължение на 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ не отглежда тютюн.

Допустими разходи:

 1. Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 2. Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 3. Закупуване на земя за земеделска дейност;
 4. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения включително:

а) многогодишни етеричномаслени и/или лечебни растения;

б) многогодишни цветя;

в) ягодоплодни;

г) лозя (вкл. винени);

д) медоносни дървесни видове за производство на мед;

е) други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.

Условието по буква „е“ се счита за изпълнено при положение, че описаните култури се засаждат или са засадени върху площи с документално удостоверен подходящ начин на трайно ползване

Разходи, неподлежащи на финансова помощ:

 1. Субсидии, одобрени за подпомагане и/или получени за същата инвестиция по други мерки от ПРСР и/или по други програми, финансирани от европейския и националния бюджет;
 2.  Изплатените средства над данъчната оценка към датата на закупуване на земята и/или сградите;
 3. Разходи за данък върху добавената стойност, с изключение на случаите на невъзстановим данък върху добавената стойност, съгласно ЗДДС;
 4. Разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане;
 5. Разходи за принос „в натура“;
 6. Разходи за плащания, които не са извършени по банков път, с изключение на разходи за оперативна дейност;
 7. Разходи за закупуване на земя, сгради и други движими и недвижими дълготрайни материални активи от съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия – без ограничения, и от роднини по сватовство от първа степен.
 8. Разходи за инвестиции, оперативни и общи разходи, които при последваща промяна на отглежданите животни и култури са станали неприложими за тях.
 9. Разходи за придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието и разходи за завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми, които са финансирани по подмярка 1.1 “Професионално обучение и придобиване на умения”.

 

Размер на финансовата помощ:

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа, както следва:

 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след одобрение на заявлението за подпомагане;
 2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – след края на третата, четвъртата или петата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ, след проверка за коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, както и при спазване на всички договорни задължения и нормативни разпоредби

Ползвателят на помощта възстановява цялата сума на полученото по т.1 плащане заедно със законната лихва към нея и не получава плащането по т.2 в случаите, когато:

 1. всички инвестиции, основните дейности и цели не са изпълнени до включения в договора срок;
 2. не е покрил изискванията за професионални умения и познания в рамките на 36 месеца от датата на сключване на договора с Разплащателната агенция (РА);
 3. по-малко от левовата равностойност на 5000 евро са инвестирани за дейностите, посочени в “Допустими разходи“ по-горе за всеки отчетен период считан от  датата на  сключване на договора.
 4. до 24 месеца от създаването на земеделското стопанство не е постигнал съответствие със съществуващите стандарти на Съюза, свързани с фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, опазването компонентите на околната среда, хигиената и безопасните условия на труд;
 5. не е подал заявка за второ плащане в необходимия срок;
 6. не е завършил курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, или не е участвал в информационна дейност относно тези проблеми;
 7. не изпълнява изискването за неотглеждане на тютюн;
 8. е установена функционална несамостоятелност, и/или създаване на изкуствени условия, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на мярката.
 9. към годината, избрана за проверка на изпълнението на бизнес плана е установено, че младият земеделски стопанин не поддържа началния стандартния производствен обем (СПО) на стопанството заявен към датата на подаване на заявлението за подпомагане ;
 10. е получил приоритет във връзка с биологично производство и не е представил на РА копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и;
 11. е получил приоритет във връзка с изпълнение на проект с сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“  и не поддържа тези условия през целия период от 5 години след сключване на договора за подпомагане;
 12. е установено, че не поддържа стандартния производствен обем на стопанството, с който е кандидатствал за всяка  от петте години след сключване на договора.

 

Приоритет при избор на проекти:

Изборът на проекти се извършва при даване приоритет на:

 1. Проекти на млади земеделски стопани, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални умения и познания, а именно: имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
 2. Проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор “Животновъдство”;
 3. Проекти на млади земеделски стопани, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или притежават сертификат за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/ 2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;
 4. Проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор “Плодове и зеленчуци”;

Условието по т.2 се приема за изпълнено и за стопанства, отглеждащи фуражни култури, в случай че фуражният баланс на земеделското стопанство не е положителен и в случай, че не повече от 25 % от общия стандартен производствен обем на стопанството се образува от калифорнийски червеи.

Условията по т.3 се считат за изпълнени когато са налице по отношение на цялото стопанство към датата на подаване на заявлението за подпомагане.

В случай, че изпълнението на посочените по-горе условия е станало основание за избор на кандидата пред други кандидати, той се задължава да поддържа съответствие с условията за период 5 години след датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба

Мярка 11 „Биологично земеделие“

Бенефициенти:

Земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Инегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и са регистрирани съгласно чл. 30, ал. 2, т. 2 и/или т. 3 от ЗПЗП, съгласно направлението, по което кандидатстват.

Бенефициентите могат да кандидатстват за подпомагане, ако отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б от ЗПЗП.

Бенефициентите могат да кандидатстват за подпомагане ако имат сключен договор с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС). Договора трябва да бъде сключен до 31 декември на годината прехождаща годината на подаване на заявление за подпомагане. Бенефициентите, които не отговарят на това условие са допустими за подпомагане ако представят договор с трето лице, което е сключило договор с контролиращо лице, и договор между трето лице и контролиращо лице. Договорът между трето лице, което е сключило договор с контролиращо лице трябва да е заверен от контролиращото лице.

Бенефициентът или изрично упълномощено лице трябва да преминат семинар или обучение с минимална продължителност 18 часа и демонстрационни дейности, свързани с приоритета по чл. 5, ал. 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“ до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане или да докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.

За опит се признават:

 1. изпълнен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;
 2. сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице;
 3. диплом за средно професионално или висше образование с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.

Допустимо е подпомагане по направление биологично растениевъдство за периода на преход в случай, че минималния размер на заявения за подпомагане парцел е над 0,5 ха.

В случаите, когато се кандидатства за подпомагане за отглеждане на култивирани гъби, оранжерийни култури, посевен и посадъчен материал е допустимо минималния размер на заявения за подпомагане парцел да е над 0,1 ха.

Допустимо е подпомагане по направление биологично пчеларство за периода на преход в случай, че бенефициентът е собственик на най-малко 20 пчелни семейства към датата на подаване на заявление за подпомагане.

Допустимо е подпомагане по направление биологично животновъдство за периода на преход в случай, че минималния размер на заявения за подпомагане парцел е над 0,5 ха и е заявена за подпомагане най-малко 1 животинска единица (ЖЕ).

“Животинска единица” е условна единица/коефициент за приравняване на гъстотата (броя) на животни на единица фуражна площ, използвана за изхранването им. Броят на различните видове и категориите животни се превръщат в ЖЕ, както следва:

 

 • Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейство коне над щест месеца – 1 ЖЕ;
 • Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години – 0,6 ЖЕ;
 • Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца – 0,4 ЖЕ;
 • Животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ;
 • Свине за разплод > 50 кг. – 0,5 ЖЕ;
 • Други свине – 0,3 ЖЕ;
 • Кокошки носачки – 0,014 ЖЕ;
 • Други домашни птици – 0,03 ЖЕ.

Допустими за финансиране дейности:

 1. Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
 2. Предотвратяване на почвената ерозия и борба с климатичните промени;
 3. Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в селските райони чрез прилагане на методите на биологичното производство.

 

Недопустимост за финансиране:

Не се предоставя подпомагане:

 1. за един и същи парцел, по който бенефициент е заявил подпомагане по подмярка „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“ по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР;
 2. за един и същи парцел, по който бенефициент е заявил подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите“ от ПРСР;
 3. по подмярка „Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие“ за срока, който надвишава периода на преход към биологично производство съгласно чл. 36, чл. 37, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008;
 4. за парцели от блока на земеделското стопанство, които са оставени в угар;
 5. по направления биологично животновъдство за периода на преход или биологично животновъдство, за целия парцел, който отчасти попада в защитена територия, и за който не е представен документ по чл. 123, ал. 2 от Закона за горите.
 6. за парцел или част от него попадащи на територията на резерват, определен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и фигуриращи в географските цифрови данни за всички защитени територии по категории съгласно ЗЗТ. В този случай не се предоставя подпомагане за целия парцел.

 

Размер на финансовата помощ:

Годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на преход) е, както следва:

а) биологично растениевъдство за периода на преход с годишно плащане на хектар (ха):

аа) полски култури, включително фуражни – 284 евро/ха;

бб) постоянно затревени площи – 128 евро/ха;

вв) трайни насаждения, овощни култури, лозя и маслодайна роза – 736 евро/ха;

гг) ароматни и медицински растения – 515 евро/ха;

дд) зеленчукови култури – 575 евро/ха.

б) биологично пчеларство за периода на преход с годишно плащане на пчелно семейство – 35 евро/пчелно семейство.

в) биологично животновъдство за периода на преход с годишно плащане на животинска единица (ЖЕ) на ха:

аа) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 230 евро/ха;

бб) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 160 евро/ха.;

вв) дребни преживни животни (овце кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) – 122 евро/ха.

Годишният размер на плащанията за биологично земеделие е, както следва:

а) биологично растениевъдство с годишно плащане на хектар (ха):

аа) полски култури, включително фуражни – 168 евро/ха;

бб) постоянно затревени площи – 112 евро/ха;

вв) трайни насаждения, овощни култури, лозя и маслодайна роза – 557 евро/ха;

гг) ароматни и медицински растения – 405 евро/ха;

дд) зеленчукови култури – 399 евро/ха.

б) биологично пчеларство с годишно плащане на пчелно семейство – 25 евро/пчелно семейство.

в) биологично животновъдство с годишно плащане на животинска единица (ЖЕ) на ха:

аа) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 77 евро/ха;

бб) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 63 евро/ха.;

вв) дребни преживни животни (овце кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) – 90 евро/ха.

Подпомагане е допустимо и при комбинация на следните направления:

 1. биологично животновъдство за периода на преход с биологично растениевъдство за периода на преход само за фуражи и постоянно затревени площи;
 2. биологично животновъдство с биологично растениевъдство само за фуражи и постоянно затревени площи.

При комбиниране на направления максималният размер на годишното плащане е както следва:

 1. за едногодишни култури – 600 евро/ха;
 2. за специализирани многогодишни култури – 900 евро/ха;
 3. за друг начин на земеползване – 450 евро/ха.

 

При прекратяване на ангажиментите бенефициентът възстановява получените до момента годишни плащания заедно със законните лихви в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката до годината, в която е прекратен поетият ангажимент, както следва:

 1. до края на третата година – 100 %;
 2. до края на четвъртата година – 40 %;
 3. до края на петата година – 20 %;
 4. след петата година – 10 %.

Мярка 10 „Агроекология и климат“

Бенефициенти:

Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § …, т. …. от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

За прилагане на дейностите свързани с паша на животни е необходимо кандидатите за подпомагане да са вписани в системата за идентификация и регистрация на животните по чл. … ЗПЗП.

Бенефициентът или изрично упълномощено лице трябва да преминат семинар или обучение с минимална продължителност 18 часа и демонстрационни дейности, свързани с приоритет по „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“ до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление или да докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.

Допустими за финансиране дейности:

Подпомага се прилагането на агроекологични дейности, включени в следните подмерки:

 1. Плащания за ангажименти, свързани с агроекология и климат:

а) Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС);

б) Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение;

в) Контрол на почвената ерозия;

г) Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).

д) Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство

Кандидатите за подпомагане и бенефициентите по мярка „Агроекология и климат”, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и направление „Контрол на почвената ерозия“ могат да кандидатстват с едни и същи площи за подпомагане и по мярка 11 „Биологично земеделие”

Бенефициенти по мярка „Агроекология и климат”, които не попадат в категориите по предходния параграф не могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи парцели и животни едновременно по мярка „Агроекология и климат” и по мярка “Биологично земеделие“.

Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ, един и същи парцел, по мярка 10 “Агроекология и климат” и мярка 12 “Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите”

Агроекологичните дейности или направления се изпълняват за период от пет последователни години.

След изтичане на петгодишния период на ангажимента, кандидатите могат да удължават ангажимента си ежегодно до изтичане на програмния период, като спазват разпоредбите на чл. …….

Специфични изисквания за подпомагане:

Минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха.

Изключение относно размера на ползваната площ е допустимо единствено за дейности, свързани с поддържане местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение, за които минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,3 ха

За подпомагане се одобряват животни, които са получили зоотехнически сертификат или сертификат за произход, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт), издадени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) или развъдна организация, която до 28 февруари на текущата година е получила разрешение за извършване на развъдна дейност от министъра на земеделието и храните по реда на Закона за животновъдството.

 • Възстановяване и поддържане на затревени площи с ВПС

При управлението на дейностите по направление “Възстановяване и поддържане на затревени площи с ВПС” подпомаганите лица спазват следните изисквания:

 1. не използват минерални торове и продукти за растителна защита;
 2. не разорават заявените затревените площи.
 3. не се изграждат нови отводнителни системи

Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват посочените по-горе изисквания и извършват:

1.косене от  15 юни до 15 юли за равнинни и хълмисти райони и между 30 юни до 15 август за планинските райони;

 1. косенето се извършва ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към периферията или от единия край на ливадата към другия с ниска скорост.

Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез паша, спазват изискванията по ал. 1 и поддържат гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата от 0,3 до 1 ЖЕ /ха

 • Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение

При управлението на дейностите по направление “Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение”, подпомаганите лица извършват една от следните дейности:

 1. засяват и отглеждат есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи;
 2. превръщат обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в постоянно затревени площи;
 3. засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на червеногушата гъска на 50% от заявената по дейността  и с минимум 30 % царевица, попадащи в местообитанията на червеногушата гъска;
 4. да не прибират реколтата преди 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus);

 

 • Контрол на почвената ерозия

При управление на дейностите по направление “Контрол на почвената ерозия” подпомаганите лица прилагат една от следните дейности:

 1. Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи;
 2. Извършване на противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:

– чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения;

– изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона

 1. Противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:

– създаване и поддържане на обработваеми земи

– поясно редуване на култури

 • Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

При управлението на дейностите по направление “Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)” подпомаганите лица са длъжни да:

 1. изкарват на паша най-малко 50 овце или 10 говеда, или при комбиниране на поне два вида от тях – не по-малко от 10 ЖЕ;
 2. спазват нормите на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на националните паркове/ подържат гъстота на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответния парк;
 3. водят запис загубите на животните и да поддържат дневник на бракуваните животни;
 4. пасат животните на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината в периода май – октомври. Изключение от тези срокове се допуска при изрична разпоредба на Дирекцията на съответния национален парк;

Агроекологичните плащания се предоставят за единица площ чрез приравняването на 1 ЖЕ към 1 хектар.

Когато броят на ЖЕ е по-малък от размера на площта в хектари, се предоставя агроекологично плащане, съответстващо на броя на ЖЕ.

 • Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство

При управлението на дейностите по “Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” подпомаганите лица са длъжни да:

 1. представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) за клане или продажба на всяко животно, подпомагано по реда на тази наредба;
 2. спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода;
 3. не отглеждат свободнопасищно свинете извън регламентираните за тази цел места;
 4. отглеждат свинете съгласно изискванията на Наредба №… от 200.. г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски
 5. ползват постоянно затревени площи, като поддържат гъстота на животинските единици до 2 ЖЕ/ха за всички животни в земеделското стопанство с изключение на източнобалканска свиня и дунавска бяла свиня.

 

 • Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство

При управлението на дейностите по направление “Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” подпомаганите лица са длъжни да:

 1. прилагат утвърдени методи за отглеждане на застрашените от изчезване местни сортове;

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ за извършване на агроекологични дейности се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания, като 75 % от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 25 % – от бюджета на Република България.

Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на повече от една агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка „Агроекология и климат“.

При комбиниране на направления, максималният размер на годишното плащане е съгласно посочените размери в Приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, както следва:

 1. за едногодишни култури – 600 евро/ха;
 2. за специализирани многогодишни култури/ трайни насаждения – 900 евро/ха;
 3. за друг начин на земеползване – 450 евро/ха;
 4. за застрашени от изчезване местни породи – 200 евро/ЖЕ.

При комбиниране на дейности върху един парцел размерът на финансовата помощ е сума от размера на агроекологичните плащания за отделните дейности.

Годишният размер на плащанията за ангажименти, свързани с агроекология и климат е, както следва:

 1. Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС1):

а) за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша -126.80 евро/ха;

б) за поддържане на затревени площи с ВПС чрез косене – 113.51 Евро/ха

 1. Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение:

а) за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи – 81,59 евро/ха;

б) за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus), в постоянно затревени площи – 278  евро/ха;

в) за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на червеногушата гъска – 103.68 евро/ха;

г) за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus) – 109.93  евро/ха;

 1. Контрол на почвената ерозия:

а) за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи – 315 евро/ха;

б) за  противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:

– затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – 156 евро/ха;

– изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона – 142 евро/ха;

в) Противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:

– за създаване и поддържане на буферни ивици – 40 евро/ха;

– за  поясно редуване на културите – 38,2 евро/ха;

 1. Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – 179  евро/ха, а при използване на най-малко две работни кучета– 182  евро/ха.

Годишният размер на плащанията за Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство е, както следва:

 1. Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство:

а) за едър рогат добитък и биволи – 200 евро/животинска единица (ЖЕ);

б) за овце и кози – 145  евро/ЖЕ;

в) за свине – 122  евро/ЖЕ;

г) за коне – 143  евро/ЖЕ;

Подпомаганите лица възстановяват получената до момента финансова помощ заедно със законните лихви в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката до годината, в която е прекратен агроекологичният ангажимент, както следва:

а) до края на третата година – 100 %;

б) до края на четвъртата година – 40 %;

в) до края на петата година – 20 %;

г) след петата година – 10 %.

Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“

Бенефициенти:

Финансова помощ се отпуска на:

 1. Земеделски производители за непроизводствени инвестиции в обхвата на техните стопанства;
 2. Групи/признати организации на земеделски производители в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” – за инвестиции, свързани с основната земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията и за проекти, които включват инвеститиции, които са от полза на цялата организация на производители и допринасят за опазване на компонентите на околната среда.

Финансова помощ се отпуска само в случай, че дейностите, за които се кандидатства не водят до значително увеличаване на стойността, рентабилността и производствения капацитет на земеделското стопанство.

Стандартният производствен обем на земеделското стопанство на кандидата следва да бъде не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

Юридическите лица следва да са получили доход за предходната година от земеделски дейности и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително доход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, включително доход от преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ;

Допустими за финансиране дейности:

Дейности, свързани със:

 1. Създаване и възстановява на равнинни и полупланински характеристики на ландшафта от дървесни видове от  местен произход, и/или
 2. Възстановяване на пасища и ливади, и/или
 3. Управление на местообитания в обхвата на натура 2000 и такива свързани с контрол на почвената ерозия.

 

Недопустими за финансиране дейности:

 1. Дейностите относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци);
 2. Допустимите дейности по чл. 1 на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. при преструктуриране и конверсия на винени, в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя и за напоителни съоръжения и оборудване, необходими за отглеждането на винени лозя, включително системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и малки помпени станции;
 3. Дейностите относно общата организация на пазара на суров тютюн ;
 4. Дейностите относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини;
 5. Дейностите относно общата организация на пазара на хмел;
 6. Дейностите относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители;
 7. Относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти, в т.ч. закупуването на кошери от кандидати, притежаващи по-малко от 150 пчелни семейства;
 8. Дейностите за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността;
 9. Допустими дейности по Наредба №….. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020.

 

Допустими разходи:

Допустими за финансова помощ са разходите в рамките на земеделското стопанство, насочени към:

 1. Специализирани машини и оборудване – специализирани машини/оборудване предназначени за коситба, за презасяване със смески и подобрителни мероприятия в пасищата, закупуване на електропастири.;
 2. Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност – създаване и възстановяване на групи дървета и дървесни ивици с определена площ, разположени в равнинни обработваеми земи и /или и полупланински пасища и ливади, възстановяване на полска граница /синори и живи плетове/ с определена площ. възстановяване на влаголюбива растителност, укрепване на бреговете при наклон, разчистване от нежелана растителност;
 3. Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми – изграждане на малки елементи за облагородяване на местата – построяване на къщички за птици, изграждане на беседки, екопътеки, поставяне на обозначителни информационни табели и др., включително изграждане на малки водоеми;
 4. Контрол на почвената ерозия – изграждане на затревени буферни ивици, изграждане на оттокоотвеждащи бразди, изграждане на наорни тераси.;
 5. Традиционни практики за сезонна паша – изграждане на навеси и заслони за стадата и хората на отдалечени места, изграждане на места за водопой;
 6. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

 

Разходите по ал. 1, т. 6 са допустими за финансова помощ, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г. независимо дали всички свързани плащания за направени или не.

Закупените сгради, помещения и друга недвижима собственост, с изключение на земя, трябва да се намират в селски райони.

Допустимите разходи за закупуването на земя, сгради и друга недвижима собственост се определят на база данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на подаване на заявлението за подпомагане в зависимост от това коя от двете оценки е с по-ниска стойност.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.

Разходи, неподлежащи на финансова помощ:

Недопустими за финансова помощ са разходи за:

 1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 2. закупуване на лизинг на недвижима собственост;
 3. за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
 4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и разходи, свързани с договор за лизинг и печалба за лизингодателя;
 5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 6. принос в натура;
 7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 8. търговия на дребно;
 9. закупуване на права за производство на земеделска продукция;
 10. закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;
 11. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
 12. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
 13. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
 14. плащания в брой с изключение на разходи за застрахователни премии;

16.инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на  100 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР /2014 – 2020/ не трябва да надвишава размера, посочен по-горе за кандидатите и/или ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

Авансово плащане се извършва при условие, че е заявено от кандидата/ползвателя в заявлението за подпомагане и е предвидено в договора за отпускане на финансова помощ. Авансовото плащане е в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава 10% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 100 % от стойността на авансовото плащане,  като срокът на валидност на банковата гаранция трябва да покрива срока за изпълнение на инвестицията, определен в договора за отпускане на финансовата помощ, удължен с шест месеца.

Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, като същото може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Приоритет при избор на проекти:

 1. Проекти, представени от млади земеделски производители които са физически лица, еднолични търговци или еднолични собственици на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане или са одобрени кандидати по подмярка 6.1 от ПРСР;
 2. Проекти, подадени от кандидати, които изпълняват ангажименти по мярка „Агроекология и климат“ и/или мярка „Плащания за Натура 2000 и рамкова директива за водите“.
 3. Кандидати, тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за тютюна и тютюневите изделия, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство и преработка на тютюн;
 4. Проекти подадени от кандидати със стопанства в сектор „плодове и зеленчуци”, в сектор „животновъдство”, в сектор „етерично – маслени и медицински култури”, в сектор „технически култури”.
 5. Проекти, изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа;
 6. Проекти, които се изпълняват на територията на селски район.
 7. Проекти, които се изпълняват от организации на производители.

Земеделски производители с проекти в селски район са лица, за които най-малко 75 % от обработваната земя се намира в един или няколко селски района.

Земеделски производители с проекти в области с по – ниско ниво на получената подкрепа са лица, за които най-малко 75% от обработваната земя се намира в една или повече административни области в страната, определени със специално приложение.

Подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“

Бенефициенти:

Земеделски производители или  микропредприятия, които:

 1. са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
 2. имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на селските райони.

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите могат да кандидатстват само за дейността, за която са регистрирани.

Кандидатите, земеделски производители, които не са микропредприятия, трябва да имат стопанство със стандартен производствен обем над 8 000 евро. Условието не се признава за изпълнено, ако стандартния производствен обем се изчислява само при намерение.

Допустими за финансиране дейности:

Предоставя се финансова помощ за неземеделски дейности, които се осъществяват на територията на селските райони в Република България

Проектите за обновяване или изграждане на места за настаняване не се подпомагат, ако надхвърлят 20 помещения за настаняване.

Кандидатът/бенефициерът представя бизнес план по образец, който да показва икономическа жизнеспособност за срок от 5 години и да предвижда създаване на най-малко 1 работно място. Не повече от 70% от разходите в бизнес плана може да са предвидени за текущи разходи.

Най-малко левовата равностойност 7 500 евро на дейностите в бизнес плана трябва да са предвидени за:

 1. изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
 2. закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната стойност на активите;
 3.  нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Недопустими за финансиране дейности:

 1. Селскостопанска дейност и дейности, резултат от които е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз;
 2. Хазарт, финансови услуги, голф;
 3. Сектори и дейности, определени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis;
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба;
 5. Дейности, които са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
 6. Дейности в секторите, посочени в съответния член от Наредба за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
 7. Дейности преди индустриалната преработка на дървесината, посочени в съответния член от Наредбата за прилагане на подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие с развит масов туризъм.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, които имат отрицателно въздействие върху околната среда и включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и планове за управлението им.

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане, в размер, ненадвишаващ левовата равностойност на  25 000 евро.

Финансовата помощ се изплаща на две части, първо плащане в размер на 15 000 евро до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане в година по избор на кандидата, но не по-късно от петата година и не по-рано от третата година от изпълнението на бизнес плана.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Бенефициенти:

 1. Oбщини, посочени в приложение № 2 (селски район), за операции по т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“, т. 2, и т. 3.
 2. Oбщини, посочени в приложение № 3 (под 2000 е.ж.), за операции по т. 1, буква „б“.
 3. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за операциите по т. 1, букви „д“ и „е“, и т. 3.
 4. Читалища, регистрирани по Закона за народната просвета, за операциите по т. 1, буква „е“.
 5. Общински предприятия и търговски дружества регистрирани по Търговския закон (ТЗ), чиито едноличен собственик на капитала е община, за операции по т. 1, буква „ е“ и т. 2.
 6. Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията (ЗВ) или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон – за операции по т. 4.

Финансова помощ не се предоставя на бенефициенти – ЮЛНЦ, регистрирани по ЗЮНЦ и общински предприятия и търговски дружества регистрирани по ТЗ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.

Допустими за финансиране дейности:

 1. По подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“:

а) инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

б) инвестиции за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

в) инвестиции за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

г) инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

д) инвестиции за реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги; инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

е) инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

ж) инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;

з) инвестиции за изграждане на пазари на производителите и инвестиции за изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях.

 1. По подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура“:

а) изграждане или реконструкция на съоръжения за оползотворяване на отпадъците от земеделското производство в земеделските стопанства;

б) изграждане, реконструкция, ремонт и/или обзавеждане на центрове, свързани със съхранението на продукция от животновъдните стопанства, включително специализиран транспорт.

 1. По подмярка „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“:

а) изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

б) изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

в) изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

г) изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

д) изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи, туристически пътеки и въжени линии за превоз на хора).

 1. По подмярка „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност“ се подпомагат инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

 

Недопустими за финансиране дейности:

 1. Операции допустими за подпомагане по мярка 4 „Инвестиции във физически активи“ и мярка 6 „Развитие на земеделските стопанства и предприятия“ от ПРСР.
 2. Операция, за която е предоставена финансова помощ на бенефициент по мярка 19 „Подкрепа за стратегии за местно развитие по LEADER (ВОМР)“.
 3. За бенефициентите по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР.
 4. Операции по т. 1, букви „в“, „г“, „д“ и „е“, т. 3 и т. 4 от раздела по-горе, в рамките на строителните граници на градовете за подкрепа в общини, чиито център е град от трето ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2012 – 2025;
 5. операции за здравна, държавна образователна инфраструктура и за недвижими културни ценности от световно и национално значение.
 6. Операции, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на заявлението за финансиране.
 7. Операции, които имат отрицателно въздействие върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и планове за управлението им.
 8. Операции, които няма да доведат до социално-икономическо развитие на селският район.
 9. Операции, които нямат устойчивост – ако операцията няма да доведе до използването на обектите по предназначение след приключването и до въвеждането на обектите в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове за неговото прилагане.
 10. Операции по т. 1, буква „г“ от раздела по-горе, при които социалната услуга, която ще се предоставя в инфраструктурата не попада в обхвата на чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

 

Допустими разходи:

 1. Изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество.
 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива.
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.
 4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

За допустими се считат разходите, които са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи по т. 3, които не трябва да са извършени преди 1 януари 2014 г.

Разходите по т. 3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, 2 и 4.

Закупуването чрез лизинг на активи т. 1 и 2 е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до ДФЗ – РА на заявката за окончателно плащане.

Разходи, неподлежащи на финансова помощ:

 1. Други разходи, свързани с договора за лизинг, като марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, режийни разходи и разходи за застраховки.
 2. Закупуване или наем на земя и сгради.
 3. Оперативни разходи, включително за поддръжка (текущ ремонт), наем и застраховка.
 4. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви.
 5. Принос в натура.
 6. Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ.
 7. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба.
 8. Данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност.
 9. Разходи за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост и др. подобни, извършени по-рано 1 януари 2014 г.
 10. Доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които бенефициентът не е спазил изискването за осигуряване на 3 независими съпоставими оферти от доставчик.
 11. Плащания в брой.
 12. Обикновена подмяна.
 13. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, когато бенефициентът е станал собственик на съответния актив след датата на подаване до ДФЗ – РА на заявката за окончателно плащане.
 14. Операции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
 15. Операции, за които са установени, че бенефициерите са кандидатствали или помощта е получена от ЮЛНЦ, регистрирани по ЗЮНЦ и общински предприятия и търговски дружества регистрирани по ТЗ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
 16. Когато е установено нарушение на изискванията за неналичие на конфликт на интереси.
 17. Натрупани лихви върху изплатени авансови плащания.
 18. Извършени неправомерни плащания и натрупани лихви върху тях.
 19. Когато е установена нередност и/или небрежност.

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер на …… одобрените разходи.

Финансовата помощ е в размер на …. % от одобрените разходи за операции извън случаите, посочени по-горе.

Максималният размер на одобрените разходи, за които се кандидатства по операция, е левовата равностойност на:

 1. 5 000 000 евро за операции по т. 1 буква „з“.
 2. 3 000 000 евро за операции по т. 1, букви „а“ и „б“, т. 2, буква „а“
 3. 2 000 000 евро за операции по т. 1 буква „г“.
 4. 1 000 000 евро за операции по т. 1 букви „в“, „д“, „е“ и „ж“, т. 2 буква „б“, т. 3 и т. 4.

Финансовата помощ за една операции по т. 1, буква „в“, не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро, а за целия период на прилагане на ПРСР не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Финансовата помощ за една операции по т. 1, букви „е“ и „ж“ и т. 4, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, а за целия период на прилагане на ПРСР не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Плащанията по заявленията за подпомагане могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.

Авансовото плащане е в размер до 50% от одобрената публичната помощ по операцията.

В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА в размер 100 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора ДФЗ- РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 100 % от стойността на авансовото плащане.

Когато бенефициенти са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА в размер 100 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на ДФЗ – РА в размер 100 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта, в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на помощта.

Междинното плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“

Бенефициенти:

 1. Физически лица и еднолични търговци собственици на минимум 0.5 ха горски територии,
 2. Юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 1.0 ха горски територии;
 3. Общини, собственици/управляващи минимум 1.0 ха горски територии;
 4. Държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, дирекции на национални паркове (ДНП) и учебно-опитни горски стопанства, стопанисващи минимум 1.0 ха горски територии държавни горски територии;
 5. Юридически лица, наематели на минимум 1.0 ха горски територии горски територии;
 6. Държавни институции, отговорни за управлението на горските генетични ресурси(само за дейности, свързани със съхраняване и поддръжка на горски генетични ресурси в лабораторни условия).

 

Кандидатите са длъжни да стопанисват горски територии с минимален размер на парцелите за подпомагане не по-малък от 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.

Всеки кандидат за подпомагане е длъжен да спазва едно или няколко от следните ограничения:

 1. Маркиране и запазване на най-малко 5 бр. живи и важни за биоразнообразието дървета на хектар с диаметър над 30 см (приоритетно дървета с хралупи и гнезда),  които не се отсичат при извеждане на отгледни и възобновителни сечи в насаждението;
 2. Оставяне на защитни/буферни ивици гори с ширина не по-малко от 20 м. на отстояние до 100 м около постоянните водни течения, мерено от края на речното корито, в които да няма стопанско ползване;
 3. Оставяне на минимум 20 бр./ха стоящи или лежащи мъртви (вкл. загиващи) дървета  с диаметър над 24 см (на гръдна височина при стоящи дървета и на дебелия край при лежащи дървета)  и мин. дължина от 3 м;
 4. Изключване на част от горската територия от дърводобив – най-малко 10%/ от площта на имота , а когато в 1 имот има повече от един горскостопански подотдел – от площта на подотдела, като съответната площ се обозначава на карта и на терен;
 5. Изключване от ползване на стари гори в имоти или подотодели с площ под 2 ха, или на минимум 10 % от площта на горите в имоти или подотдели с площ над 2 ха;
 6. Поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове като лъжник (странджански дъб), планински явор, горскоплодни видове (дива череша, брекина, скоруша, киселица, дива круша и др.);
 7. Забрана за сеч в дерета с наклон по-голям от 25%;
 8. Запазване на дървостоя (т.е. неотсичане) на територия в радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и черен щъркел;
 9. Премахване на неместни видове (механично) в защитени гори;
 10. Предотвратяване на участието в семепроизводствените насаждения и градини на видове, различни от съхранените;
 11. Прибиране на реколтата от семена или фиданки;
 12. Лесовъдни дейности, предвидени в горскостопанския план или програма;
 13. Използване на подходящи семена/фиданки със сертифициран/доказан произход за създаване на производствени градини за опазване и развъждане на редки дървесни видове и храсти, като бряст или устойчиви сортове ясенови насаждения лъжник (странджански дъб), планински явор и горскоплодни видове за производството на семена и събирането им;
 14. Съхраняване и поддръжка на горски генетични ресурси в лабораторни условия.

 

Кандидатите за подпомагане по реда на тази наредба са длъжни да спазват поетите ограничения за период от най-малко седем последователни години от първото компенсаторно плащане.

При изключване на част от горската територия от дърводобив, тези територии се оставят без човешка намеса и се опазват в естествения им вид (дървета над 60 години за високостъблените и над 30 години за издънковите гори), а пълнотата на насаждението трябва да бъде не по-малко от 0,7.

При изключване от ползване на стари гори, възраста на гората по таксационни описания трябва да е над 80 г. за високостъблените и над 50 г. за издънковите гори.

При поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове се оставят се неотсечени минимум 10 бр./ха от тези дървесни видове с минимален диаметър от 10 см на гръдна височина и участат в склопа на насаждението.

За дейността по т. 14 кандидатите за подпомагане трябва да поддържат сортовата чистота на горските видове.

Допустими за финансиране дейности:

 1. Опазване на околната среда и климата в горите;
 2. Запазване и поддръжка на горски генетични ресурси.

 

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима площ, като 85 на сто от помощта се осигурява от ЕЗФРСР и 15 на сто – от бюджета на Република България.

Размерът на финансовата помощ на един кандидат за подпомагане за всяко едно ограничение/задължение е, както следва:

 1. За маркиране и запазване на най-малко 5 бр. живи и важни за биоразнообразието дървета на хектар с диаметър над 30 см – левовата равностойност на …евро/ ха;
 2. За оставяне на защитни/буферни ивици гори с ширина не по-малко от 20 м. на отстояние до 100 м около постоянните водни течения – левовата равностойност на …евро/ ха;
 3. За оставяне на минимум 20 бр./ха стоящи или лежащи мъртви (вкл. загиващи) дървета  с диаметър над 24 см – левовата равностойност на …евро/ ха;
 4. За изключване на част от горската територия от дърводобив – най-малко 10%/ от площта на имота – левовата равностойност на …евро/ ха;
 5. За изключване от ползване на стари гори в имоти или подотодели с площ под 2 ха, или на минимум 10 % от площта на горите в имоти или подотдели с площ над 2 ха – левовата равностойност на …евро/ ха;
 6. За поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове като лъжник (странджански дъб), планински явор, горскоплодни видове (дива череша, брекина, скоруша, киселица, дива круша и др.) – левовата равностойност на …евро/ ха;
 7. За забрана за сеч в дерета с наклон по-голям от 25% – левовата равностойност на …евро/ ха;
 8. За запазване на дървостоя (т.е. неотсичане) на територия в радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и черен щъркел – левовата равностойност на …евро/ ха;
 9. За премахване на неместни видове (механично) в защитени гори – левовата равностойност на …евро/ ха;
 10. За предотвратяване на участието в семепроизводствените насаждения и градини на видове, различни от съхранените – левовата равностойност на …евро/ ха;
 11. За прибиране на реколтата от семена или фиданки – левовата равностойност на …евро/ ха;
 12. За лесовъдни дейности, предвидени в горскостопанския план или програма на семепроизводствените насаждения и градини на видове – левовата равностойност на …евро/ ха;
 13. За използване на подходящи семена/фиданки със сертифициран/доказан произход за създаване на производствени градини за опазване и развъждане на редки дървесни видове и храсти, като бряст или устойчиви сортове ясенови насаждения лъжник (странджански дъб), планински явор и горскоплодни видове за производството на семена и събирането им левовата равностойност на …евро/ ха;
 14. За съхраняване и поддръжка на горски генетични ресурси в лабораторни условия.

Подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“

Бенефициенти:

 1. Физически лица и еднолични търговци, собственици на не по-малко от 0.5 ха земеделски и/или неземеделски земи;
 2. Юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на не по-малко от 1.0 ха земеделски и/или неземеделски земи;
 3. Общини, собственици/стопанисващи не по-малко от 1.0 ха земеделски и/или неземеделски земи;
 4. Държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и учебно-опитни горски стопанства(УОГС), стопанисващи не по-малко от 1.0 ха земеделски и/или неземеделски земи.

Допустими за финансиране дейности:

Финансова помощ се предоставя за инвестиции по създаване на нови гори, върху всички земеделски и неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи във:

 1. общини с лесистост по-малко от 60 %, или
 2. райони с висок и среден риск от ерозияю

.

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 1. Изготвяне на технологичен план за залесяване;
 2. Почвоподготовка;
 3. Закупуване на залесителен материал;
 4. Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 5. Разходи за труд при залесяване;
 6. Третиране на фиданките с необходимите предпазни, растежни и защитни материали (заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия и други, осъществено индивидуално или чрез обработка на цялата залесена площ);
 7. Други операции, свързани с напояване (където това е възможно), влагане на почвени подобрители с влагозадържащ ефект;
 8. Ограждане на залесената територия (където това е необходимо).
 9. Попълване (презасяване или презасаждане);
 10. Отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;
 11. Късни отглеждания, които могат да включват ранни осветления, според дървесния вид и типа на гората;
 12. Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне ненужно проваляне на залесяването.

Залесявания в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 са допустими за подпомагане само ако са предвидени в плана за управление на съответното място.

Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за изготвяне на технологичен план за залесяване.

В технологичния план за залесяване изрично трябва да бъде посочено, че:

 1. се предвижда използването само на дървесни видове според типа на месторастенето, а когато площите са разположени от 0 до 700 метра надморска височина, дървесни видове с ниска степен на опасност от пожари;
 2. се дава приоритет на местните дървесни видове, а ако не е избран местен вид за залесяването, да се посочат причините;
 3. когато се налага смесване на дървесните видове, то трябва да е поясно;
 4. всяко възникнало несъответствие между типа на месторастенето и ниската степен на опасност от пожар по т. 1 трябва да бъде подробно описано и обоснован изборът на дървесен вид за залесяване.

 

Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

За създаване на горски култури се използват само дървесни видове според типа на месторастенето, а от тях се дава приоритет на местните видове, а ако не е избран местен вид за залесяването, се посочват причините.

Недопустими за финансиране дейности:

Недопустими за подпомагане са залесяването на постоянно затревени площи – мери, пасища и ливади.

Недопустими за подпомагане са дейности, свързани със засаждане и отглеждане на коледни дръвчета.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Допустими разходи:

 1. Действително извършените и платени разходи за стоки/услуги през периода на извършване на дейността;
 2. Предварителните разходи за технологичен план, ненадвишаващи 7 % от стойността на допустимите разходи за създаване на насаждението, но не повече от левовата равностойност на 250 евро на технологичен план.

Разходите за технологичен план са допустими, в случай че са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г.

Размерът на допустимите разходи не може да надхвърля следните стойности:

 1. за иглолистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° – 2835 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° – 2900 евро/ха;
 2. за широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° – 5171 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° – 5246 евро/ха;
 3. за смесени култури размерът на допустимите разходи ще се определя въз основа на разходите по т. 1 и 2 според процента на смесване.

Размерът на допустимите разходи не може да надхвърля (по веднъж за първата, втората и третата година след създаването) 10 на сто от разходите за създаване разходите за всяка година.

Размерът на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 102 евро/ха за всяко отглеждане, извършвано, както следва:

 1. до три пъти годишно за първите две години след първоначалното залесяване;
 2. до два пъти годишно за третата година след първоначалното залесяване;
 3. до един път годишно за четвъртата и петата година след първоначалното залесяване.

 

Разходи, неподлежащи на финансова помощ:

 1. Данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
 2. Разходи за инвестиции, които не са в обхвата на дадената административна област, в която е подадено заявлението за подпомагане;
 3. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 4. Принос в натура;
 5. Доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е представил три независими съпоставими оферти при наличие на изискване за това;
 6. Закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;
 7. Плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии;
 8. Лихви и комисиони, разходи по лихви за рефинансиране;
 9. Инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
 10. Когато е установено нарушение на изискванията за неналичие на производство по ликвидация и/или несъстоятелност.

 

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ не може да надхвърля сто процента от общите допустими разходи по проект.

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 3 500 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 300 000 евро.

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по тази мярка, не може да надхвърля левовата равностойност на 3 500 000 евро за периода на действие на ПРСР (2014-2020).

В случай че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималните размери, посочени по-горе.

Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

Авансово плащане и/или междинно плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора за отпускане на финансова помощ.

Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за всички останали.

В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

Когато ползватели на помощта са учебно-опитни горски стопанства, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или запис на заповед, издадена от ректора на Лесотехническия университет в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

Междинното плащане е допустимо само за одобрена от РА обособена част от инвестицията – извършено залесяване, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“

МЯРКА 8.5 „ИНВЕСТИЦИИ, ПОДОБРЯВАЩИ УСОЙЧИВОСТТА И ЕКОЛОГИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ”

 

Бенефициенти:

 1. Физически лица и еднолични търговци, собственици на не по-малко от 0.5 ха горски територии;
 2. Юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на не по-малко от 1.0 ха горски територии;
 3. Общини, собственици/управляващи не по-малко от 1.0 ха горски територии;
 4. Държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, учебно-опитни горски стопанства, стопанисващи не по-малко от 1.0 ха горски територии.
 5. Юридически лица, наематели на не по-малко от 1.0 ха горски територии.

 

Допустими за финансиране дейности:

Финансова помощ се предоставя за инвестиции по преобразуване на горската структура и  възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси, върху горските територии  на цялата страна.

Финансова помощ се предоставя за следните дейности по преобразуване на горската инфраструктура:

 1. преобразуване на гори, чиито дървостои са с липсващи структурни елементи в гори, състоящи се от смесени местни видове;
 2. превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;
 3. превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване на биоразнообразието чрез разнообразяване на горската структура и състав на видовете.

 

Финансова помощ се предоставя за следните дейности по възстановяване и поддръжка на полезащитните пояси:

 1. Изготвяне на технологичен план за залесяване;
 2. Почвоподготовка;
 3. Закупуване на залесителен материал;
 4. Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 5. Разходи за труд при залесяване;
 6. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез обработка на цялата залесена площ);
 7. Други операции, свързани с напояване (където това е възможно), влагане на почвени подобрители с влагозадържащ ефект;
 8. Ограждане на залесената територия (където това е необходимо).
 9. Попълване (презасяване или презасаждане);
 10. Отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;
 11. Късни отглеждания, които могат да включват ранни осветления, според дървесния вид и типа на гората;
 12. Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне ненужно проваляне на залесяването.

 

Залесявания в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 са допустими за подпомагане само ако са предвидени в плана за управление на съответното място.

Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за изготвяне на технологичен план за залесяване.

В технологичния план за залесяване изрично трябва да бъде посочено, че:

 1. се предвижда използването само на дървесни видове според типа на месторастенето, а когато площите са разположени от 0 до 700 метра надморска височина, да се посочи, че дървесни видове ще са и с ниска степен на опасност от пожари;
 2. се дава приоритет на местните дървесни видове;
 3. всяко възникнало несъответствие между типа на месторастенето и ниската степен на опасност от пожар по т. 1 трябва да бъде подробно описано и обоснован изборът на дървесен вид за залесяване.

 

Недопустими за финансиране дейности:

Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Допустими разходи:

 1. Действително извършените и платени разходи за стоки/услуги през периода на извършване на дейността;
 2. Предварителните разходи за създаване на технологичен план, ненадвишаващи 7% от стойността на допустимите разходи за създаване на насаждението, но не повече от левовата равностойност на 250 евро на технологичен план.

Разходите за технологичен план са допустими, в случай че са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г.

Разходи, неподлежащи на финансова помощ:

 1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 2. Закупуване на земя и сгради;
 3. За данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
 4. Лизинг, с изключение на финансов лизинг;
 5. Разходи за наеми и застраховка;
 6. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 7. Принос в натура;
 8. Доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е представил три съпоставими независими оферти от доставчици;
 9. Закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;
 10. Плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии;
 11. Лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
 12. Инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

 

Размер на финансовата помощ:

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 2 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 300 000 евро.

Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 2 500 000 евро за периода на действие на ПРСР (2014-2020).

В случай че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер, посочен по-горе.

Размерът на допустимите разходи за залесяване/презалесяване не може да надхвърля следните стойности:

 1. за иглолистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° – 2835 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° – 2900 евро/ха;
 2. за широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° – 5171 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° – 5246 евро/ха;
 3. за смесени култури размерът на допустимите разходи ще се определя въз основа на разходите според процента на смесване.

(2) Размерът на допустимите разходи за попълване (презасяване или презасаждане) не може да надхвърля (по веднъж за    първата, втората и третата година след създаването) 10 на сто от разходите за създаване;

(3) Размерът на допустимите разходи за новосъздадени горски култури не може да надхвърля левовата равностойност на 102 евро/ха за всяко отглеждане, както следва:

 1. до три пъти годишно за първите две години след първоначалното залесяване;
 2. до два пъти годишно за третата година след първоначалното залесяване;
 3. до един път годишно за четвъртата и петата година след първоначалното залесяване.

 

Авансово плащане и/или междинно плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора за отпускане на финансова помощ.

Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за разходи.

Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

Когато ползватели на помощта са учебно-опитни горски стопанства, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или запис на заповед, издадена от ректора на Лесотехническия университет в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

Междинното плащане е допустимо само за одобрена от РА обособена част от инвестицията – извършено залесяване, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и преработка, мобилизиране и търговия с горски продукти“

Бенефициенти:

 1. Физически лица и еднолични търговци, собственици на не по-малко от 1.0 ха горски територии;
 2. Юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на не по-малко от 5.0 ха горски територии;
 3. Общини, собственици/управляващи не по-малко от 5.0 ха горски територии;
 4. Микро, малки и средни предприятия(МСП), преработващи горски продукти;
 5. Горски стопани, собственици на не по-малко от 5.0 ха горски територии, доставчици на лесовъдски услуги на горски територии не по-малки от 1 000 ха.

 

Юридическите лица са допустими за подпомагане, само ако максималното участие на държавата в тях не превишава 25%.

Кандидатите по т. 4 трябва да докажат приходи от преработка на горски продукти.

Допустими за финансиране дейности:

 1. Преработка и маркетинг на горски продукти;
 2. Подобряване икономическата стойност на горите.

 

Инвестициите по т.1 са допустими само за микро, малки и средни предприятия, определени по Закона за МСП.

Инвестициите по т.2 са допустими само в недържавни гори.

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности по преработка и маркетинг на горски продукти:

 1. Изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство;
 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината;
 3. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на други горски продукти(смола, диворастящи гъби, диворастящи лечебни и ароматни растения, горски плодове);
 4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н.;

 

Финансовата помощ по т. 2 е за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и без производството на мебели.

Финансова помощ се предоставя за следните дейности по подобряване икономическата стойност на горите:

 1. Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
 2. Отгледни сечи във високостъблени гори до 40 годишна възраст;
 3. Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;
 4. Изготвяне на планове или програми за управление на горите.

 

Размерът на допустимите разходи за дейности по подобряване икономическата стойност на горите не може да надхвърля левовата равностойност на :

    1. за дейностите по т. 1 – до 350 евро/ха;
    2. за дейностите по т. 2 – до 200 евро/ха.

Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за подготовка на проекта, като хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

Закупуването чрез финансов лизинг на активи е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане за същия актив.

Недопустими за финансиране дейности:

Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Допустими разходи:

 1. Действително извършените и платени разходи за стоки/услуги през периода на извършване на дейността;
 2. Предварителните разходи за технологичен план, ненадвишаващи 7 % от стойността на допустимите разходи за създаване на насаждението, но не повече от левовата равностойност на 250 евро на технологичен план.

Разходите за технологичен план са допустими, в случай че са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г.

Разходи, неподлежащи на финансова помощ:

 1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 2. Закупуване на земя и сгради;
 3. За данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
 4. Лизинг, с изключение на финансов лизинг;
 5. Разходи за наеми и застраховка;
 6. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 7. Принос в натура;
 8. Доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е представил три независими съпоставими оферти от доставчици;
 9. Закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;
 10. Инвестиции, които представляват “обикновена подмяна”, с изключение на случаите на презалесяване;
 11. Плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии;
 12. Лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
 13. Инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

 

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер до:

 1. 65% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р България
 2. 40% за всички останали.

 

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 300 000 евро.

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро за периода на действие на ПРСР (2014-2020).

В случай че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер, посочен по-горе.

Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

Авансово плащане и/или междинно плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора за отпускане на финансова помощ.

Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

Когато ползватели на помощта са учебно-опитни горски стопанства, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или запис на заповед, издадена от ректора на Лесотехническия университет в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

Междинното плащане е допустимо само за одобрена от РА обособена част от инвестицията – извършено залесяване, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.

Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“

Бенефициенти:

Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), регистрирани са в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и управляват земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Бенефициентите следва да стопанисват земеделска земя, включително ливади и пасища от горския фонд, с минимален размер на ползваната площ за подпомагане 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.

Бенефициентите не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 12 “Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите” и мярка 10 “Агроекологични плащания” и/ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР.

Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи в защитени зони с издадени заповеди за обявяването им в срок,не по-късно от 1 януари на годината на кандидатстване за подпомагане.

Допустими за подпомагане са земеделски парцели, които попадат изцяло или частично пресичат, с площ не по-малко от 100 кв.м., защитена зона от Натура 2000.

Допустими за финансиране дейности:

Осигуряване на опазването, поддържането и/или възстановяването на благоприятното състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима за подпомагане площ, като 82 на сто от помощта се осигурява от Европейския съюз и 18 на сто – от бюджета на Република България.

Размерът на финансовата помощ на един кандидат за подпомагане за всяка една забрана за земеделска дейност, включена в издадената от министъра на околната среда и водите заповед за обявяване на съответната защитена зона е, както следва:

 1. Забрани за:
 2. a) Промяна предназначението на и/ или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопански и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана с: изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъците, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализация на други ППП и ИП, за които към датата на одобряване на заповедта в „ДВ” има завършена процедура по реда на Глава шест от ЗООС и/ или по чл. 31 от ЗБР – до  евро/ха;

в) Промяна предназначението на и/ или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана с: изпълнението на дейностите по предоставената с РМС концесия за добив на природен газ от находище „Дуранкулак” и т.н.  – до  евро/ха;

г) Промяна на предназначението и/ или начина на трайно ползване на ливади пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове /скали/ в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана с: изпълнението на дейностите по предоставените с РМС концесии за добив на суров нефт от находище „Тюленово” и концесия за добив на природен газ от находище „Българево”, изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в ДВ има завършена процедура по Глава 6 от ЗООС и/ или чл. 31 от ЗБР.  – до  евро/ха;

 1. Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при ползването на земеделски земи като такива – до  евро/ха;
 2. Забрана за косенето на ливадите:

а) до 1 юли – до  евро/ха;

б) Косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли – до евро/ха;

 1. Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите и в селското стопанство – до евро/ха;
 2. Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади – до евро/ха.

Забраните се групират в следните три групи:

 1. забрани, важащи за постоянни пасища – А ();
 2. забрани, важащи за обработваеми земи – B ();
 3. забрани, важащи за трайни насаждения – C ().

Забраните важат за целия заявен за подпомагане земеделски парцел, а не само за частта от него, попадаща в съответната защитена зона.

Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“

Бенефициенти:

Земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

Допустими за подпомагане са земеделски площи, попадащи във физически блок, повече от 50 на сто от който се намира в необлагодетелстван район.

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители и са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Допустими за подпомагане са земеделски стопани, които ползват земеделска площ с минимален размер на стопанството 0,5 ха, въз основа на правно основание, доказано с документи съгласно чл. 2а от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.).

Подпомагат се стопанства с минимален размер на всеки парцел от 0,1 ха.

Кандидатите за подпомагане са длъжни да:

 1. спазват за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година правилата за кръстосано съответствие в това число, условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
 2. извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район за период от най-малко пет последователни години от първото компенсаторно плащане за заявления за подпомагане, подадени преди 2014 г.;
 3. подават заявление за подпомагане с декларирани площи в съответния необлагодетелстван район всяка година след първото компенсаторно плащане  за заявления за подпомагане подадени преди 2014 г.

Разпоредбите по т. 2 и 3 не се прилагат за кандидати, които подават ново заявление за подпомагане след 1 януари 2014 г.

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима площ, като 75 на сто от помощта се осигуряват от Европейския съюз и 25 на сто – от бюджета на Република България.

Изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания в планински райони” за всеки отделен земеделски стопанин в тези райони се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

 1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 130 евро на хектар;
 2. за частта над 50 до 100 ха – левовата равностойност на 70 евро на хектар;
 3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 30 евро на хектар.

Изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ за всеки отделен земеделски стопанин в необлагодетелстваните райони, различни от планинските, се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

 1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 70 евро на хектар;
 2. за частта над 50 до 100 ха – левовата равностойност на 30 евро на хектар;
 3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 15 евро на хектар.

Едно и също лице може да кандидатства за подпомагане веднъж през една календарна година.

Държавен фонд  “Земеделие” прекратява многогодишния ангажимент заземеделски стопанин, който не подаде заявление за подпомагане по време на поетия петгодишен ангажимент.

Земеделският стопанин се задължава да възстанови получените до момента компенсаторни плащания за необлагодетелстваните райони или част от тях в зависимост от годината, в която е прекратил участието си в мерките, както следва:

 1. след първата година – 100 %;
 2. след втората година – 75 %;
 3. след третата година – 50 %;
 4. след четвъртата година – 25 %.

Мярка 14 „Хуманно отношение към животни“

Бенефициенти:

Физически лица, еднолични търговци и юридически лица,които отговарят на следните условия:

 1. Да са регистрирани като земеделски производители най-малко един месец преди    датата на подаване на заявлението за подпомагане;
 2. Да отговарят на изискванията за активен земеделски стопанин;
 3. Животновъдният обект, предмет на подпомагане по мярката, следва да е регистриран по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 4. Стопанисваният от кандидата обект следва да е вписан в системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП
 5. Земеделските парцели, върху които се прилагат дейности, подпомагани по тази наредба са идентифицирани в ИСАК.
 6. Да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност. Договорите за наем на животновъдните сгради и помещенията следва да са сключени за минимум 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане

 

Допустими за финансиране дейности:

 

Финансовата помощ се предоставя за  прилагането на една или комбинация от дейности, включени в следните подмерки:

1) Хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“:

 1. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.;
 2. Гарантиране на оптималното хранене при птиците;
 3. Използване на питейна вода при отглеждане на птиците;
 4. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт.

 

2) Хуманно отношение към животните в сектор „Свиневъдство“:

 1. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;
 2. Осигуряване на изкуствена осветление не по-малко от 11 часа на денонощие;
 3. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг фураж.

 

3) Хуманно отношение към животните в сектор „ЕПЖ“:

 1. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;
 2. Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняк в помещенията за отглеждане на ЕПЖ;
 3. Осигуряване на защита от инсекти (куликоиди);
 4. Осигуряване на фураж, богат на влакнини;
 5. Осигуряване на свободно отглеждане на открито;
 6. Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата;
 7. Осигуряване на изкуствена осветление не по-малко от 11 часа на денонощие.

 

4)  Хуманно отношение към животните в сектор „ДПЖ“:

 1. Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ;
 2. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;
 3. Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата;
 4. Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняка в помещенията за отглеждане на ДПЖ;
 5. Осигуряване на изкуствена осветление не по-малко от 11 часа на денонощие;
 6. Осигуряване на защита от инсекти (куликоиди);
 7. Осигуряване на фураж, богат на влакнини.

 

5) Хуманно отношение към животните в сектор „Коневъдство“:

 1. Осигуряване на свободно отглеждане на открито;
 2. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;
 3. Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата;
 4. Осигуряване целогодишно на оптимална температура и вентилация в помещенията за отглеждане на конете;
 5. Осигуряване на изкуствена осветление не по-малко от 11 часа на денонощие;
 6. Осигуряване на защита от инсекти (куликоиди);
 7. Осигуряване на фураж, богат на влакнини.

 

Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни плащания, като 85% от средствата се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 15% – от бюджета на Република България.

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за 1 ЖЕ, покриващи допълнително извършените разходи и пропуснати приходи в следствие на извършваните дейности.

Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на повече от една дейност за периода на прилагане на мярка “Хуманно отношение към животните”.

При комбиниране на дейности максималният размер на финансовата помощ се определя в границите на левовата равностойност на 500 евро за 1 животинска единица (ЖЕ).

Годишният размер на плащания за хуманно отношение към животните е, както следва:

За изпълнение на дейностите, посочени в 1) по-горе плащанията са в размер на не повече от левовата равностойност на 500 евро/ЖЕ.

 1. За изпълнение на дейности, посочени в 1) 1. плащанията възлизат на левовата равностойност на 25,35 евро/ЖЕ;
 2. За изпълнение на дейности, посочени в 1) 2. плащанията възлизат на левовата равностойност на 123,94 евро/ЖЕ;
 3. За изпълнение на дейности, посочени в 1) 3. плащанията възлизат на левовата равностойност на 5,68 евро/ЖЕ;
 4. За изпълнение на дейности, посочени в 1) 4. плащанията възлизат на левовата равностойност на 46,87 евро/ЖЕ.

(3) За изпълнение на дейностите, включени в 2) по-горе плащанията са в размер на не повече от левовата равностойност на 500 евро/ЖЕ.

 1. За изпълнение на дейности, посочени в 2) 1. плащанията възлизат на левовата равностойност на 20,13 евро/ЖЕ;
 2. За изпълнение на дейности, посочени в 2) 2. плащанията възлизат на левовата равностойност на 17,80 евро/ЖЕ;
 3. За изпълнение на дейности, посочени в 2) 3. плащанията възлизат на левовата равностойност на 2,56 евро/ЖЕ.

(4) За изпълнение на дейностите, включени в 3) по-горе плащанията са в размер на не повече от левовата равностойност на 500 евро/ЖЕ.

 1. За изпълнение на дейности, посочени в 3) 1. плащанията възлизат на левовата равностойност на 25,61 евро/ЖЕ;
 2. За изпълнение на дейности, посочени в 3) 2. плащанията възлизат на левовата равностойност на 1,82 евро/ЖЕ;
 3. За изпълнение на дейности, посочени в 3) 3. плащанията възлизат на левовата равностойност на 26,54 евро/ЖЕ;
 4. За изпълнение на дейности, посочени в 3) 4. плащанията възлизат на левовата равностойност на 11,45 евро/ЖЕ;
 5. За изпълнение на дейности, посочени в 3) 5. плащанията възлизат на левовата равностойност на 25,56 евро/ЖЕ;
 6. За изпълнение на дейности, посочени в 3) 6. плащанията възлизат на левовата равностойност на 20,96 евро/ЖЕ;
 7. За изпълнение на дейности, посочени в 3) 7. плащанията възлизат на левовата равностойност на 21,27 евро/ЖЕ.

(5) За изпълнение на дейностите, включени в 4) по-горе плащанията са в размер на не повече от левовата равностойност на 500 евро/ЖЕ.

 1. За изпълнение на дейности, посочени в 4) 1. плащанията възлизат на левовата равностойност на 42,95 евро/ЖЕ;
 2. За изпълнение на дейности, посочени в 4) 2. плащанията възлизат на левовата равностойност на 2,71 евро/ЖЕ;
 3. За изпълнение на дейности, посочени в 4) 3.  плащанията възлизат на левовата равностойност на 31,80 евро/ЖЕ;
 4. За изпълнение на дейности, посочени в 4) 4. плащанията възлизат на левовата равностойност на 16,72 евро/ЖЕ;
 5. За изпълнение на дейности, посочени в 4) 5. плащанията възлизат на левовата равностойност на 19,17 евро/ЖЕ;
 6. За изпълнение на дейности, посочени в 4) 6. плащанията възлизат на левовата равностойност на 19,79 евро/ЖЕ;
 7. За изпълнение на дейности, посочени в 4) 7. плащанията възлизат на левовата равностойност на 17,74 евро/ЖЕ.

(6) За изпълнение на дейностите, включени в 5) по-горе плащанията са в размер на не повече от левовата равностойност на 500 евро/ЖЕ.

 1. За изпълнение на дейности, посочени в 5) 1. плащанията възлизат на левовата равностойност на 29,35 евро/ЖЕ;
 2. За изпълнение на дейности, посочени в 5) 2. плащанията възлизат на левовата равностойност на 1,54 евро/ЖЕ;
 3. За изпълнение на дейности, посочени в 5) 3. плащанията възлизат на левовата равностойност на 21,88 евро/ЖЕ;
 4. За изпълнение на дейности, посочени в 5) 4. плащанията възлизат на левовата равностойност на 11,45 евро/ЖЕ;
 5. За изпълнение на дейности, посочени в 5) 5. плащанията възлизат на левовата равностойност на 23,01 евро/ЖЕ;
 6. За изпълнение на дейности, посочени в 5) 6. плащанията възлизат на левовата равностойност на 17,38 евро/ЖЕ;
 7. За изпълнение на дейности, посочени в 5) 7. плащанията възлизат на левовата равностойност на 21,27 евро/ЖЕ.