Стартира приемът по Процедура “Технологична модернизация”

Home » Стартира приемът по Процедура “Технологична модернизация” » всички новини » Стартира приемът по Процедура “Технологична модернизация”

До 21.09.2022г. е активен приемът по първата процедура от Националния План за Възстановяване и Устойчивост – “Технологична модернизация”.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия с реализирани нетни приходи от продажби през 2019, 2020 и 2021г. и осъществяват основната си икономическа дейност в следните сектори и кодове от КИД: Високотехнологични производства, Средно към високотехнологични производства, Други производства, Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания и Регионални приоритетни сектори.

С финансиране по процедурата могат да се закупят машини, оборудване, софтуер и системи с които да повишат ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 260 000 000 лв.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 35 000 лв., а максималният такъв е в зависимост от категорията на предприятието: за микропредприятия – 180 000 лв. за малки предприятия – 350 000 лв. и 700 000 лв. за средни предприятия. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50%.

Максималният срок за изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 9 (девет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.