Технологична модернизация

Home » Технологична модернизация

Процедура “Технологична модернизация” е отворена за кандидатстване в периода 22 юли – 21 септември 2022 г. с бюджет 260 млн. лева. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019г.

Основната цел на подкрепата по процедурата е повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Микро-, малки- и средни предприятия ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху цифровизацията на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на компаниите от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
1. Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
2. Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
• разходи за придобиване на специализиран софтуер;
• разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи – до 50 000 лева.

Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – до 50% от допустимите разходи по проекта, както следва:
За микро предприятия – 180 хил. лева, но не повече от 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
За малки предприятия – 350 хил. лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
За средни предприятия – 700 хил. лева, но не повече от 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Кандидатите по процедурата следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) в зависимост от категорията на предприятието, както следва:

• за микро предприятия >= 210 хил. лв.
• за малки предприятия >= 750 хил. лв.
• за средни предприятия >= 3 млн. лв.

, както и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятие ≥ 52 000 лева
• малко предприятие ≥ 187 000 лева
• средно предприятие ≥ 750 000 лева

Основната икономическа дейност на предприятията-кандидати по процедурата следва да бъде в един от следните сектори и кодове по КИД:

Високотехнологични производства:

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните приоритетни сектори:

C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58 Издателска дейност

Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца.