всички новини

Home » всички новини

Процедура “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Стартира приемът на проектни предложения по Процедура BG-RRP-3.006 – “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравномерен режим на работа.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

2) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• за микро предприятия >= 80 хил. лв.
• за малки предприятия >= 200 хил. лв.
• за средни предприятия, малки дружество със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация >= 800 хил. лв.
• за малки дружество със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация >= 3 млн. лв.

3) Инвестицията да обслужва основната икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, на кандидата.

Допустими кандидати по процедурата са: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1500 служители) от всички сектори с изключение на: предприятията от сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор K „Финансови и застрахователни дейности“, сектор О „Държавно управление“, сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“; микро-предприятия със седалище и дейност на територията на селска община, както и предприятията с основна дейност първична преработка на земеделски и горски продукти.

Допустими за финансиране ще са дейности, при които:

1) Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.
2) Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
3) Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии .
4) Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.
Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

Обстоятелствата по точки 1 – 4) се удостоверяват чрез представения на етап кандидатстване идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
– разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
– разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
– разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Безвъзмездна финансова помощ:

За дейности извън ЮЗР
– Микро и малки предприятия – 50%
– Средни предприятия – 50%
– Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 45%

За дейности в ЮЗР (областите София-град, Софийска област, Кюстендил, Благоевград и Перник)
– Микро и малки предприятия – 50%
– Средни предприятия – 45%
– Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 35%

Минимален размер на безвъзмездното финансиране – 75 хил. лева
Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1 млн. лева, но не повече от:
– За микро предприятия – 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– За малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– За средни предприятия– 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– За малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация– 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Средна цена на инвестицията – до 3000 лева без ДДС за всеки 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Максимален срок за изпълнение на проекта – 18 месеца.

Процедура “Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира процедура за предоставяне на средства чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“.

Процедурата е в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост и определя условията за подбор на предложения в съответствие с етапна цел (milestone) 72 „Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

Конкретните цели на процедурата са:

  • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
  • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
  • Намаляване на разходите за енергопотребление;
  • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

 

Допустими кандидати за предоставяне на средства по процедурата могат да бъдат:

  • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Микро, малки, средни и големи предприятия, които са  регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието.

 

Допустими обекти в рамките на процедурата са сгради в сферата на производството, търговията и услугите (включително сектор „Туризъм“), които са собственост на кандидата или са с учредено право на строеж в полза на кандидата.

Крайният срок за подаване на предложения е 15.06.2023 г., 17:30 часа.

Стартира приемът по Процедура “Технологична модернизация”

До 21.09.2022г. е активен приемът по първата процедура от Националния План за Възстановяване и Устойчивост – “Технологична модернизация”.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия с реализирани нетни приходи от продажби през 2019, 2020 и 2021г. и осъществяват основната си икономическа дейност в следните сектори и кодове от КИД: Високотехнологични производства, Средно към високотехнологични производства, Други производства, Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания и Регионални приоритетни сектори.

С финансиране по процедурата могат да се закупят машини, оборудване, софтуер и системи с които да повишат ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 260 000 000 лв.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 35 000 лв., а максималният такъв е в зависимост от категорията на предприятието: за микропредприятия – 180 000 лв. за малки предприятия – 350 000 лв. и 700 000 лв. за средни предприятия. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50%.

Максималният срок за изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 9 (девет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Ваучерна схема за софтуер в помощ на бизнеса

Предстои нов прием по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. Ваучерната схема е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.

Допустими по схемата са юридически лица – микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон, които развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Ваучерите ще бъдат 2 типа:

1) За web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения – 5000 лв. без ДДС;

2) За ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност – 20000 лв. без ДДС.

Приемът се очаква да бъде отворен до края на 2022г.

 

 

Предстоят процедури за 3,7 млрд. лева по Плана за възстановяване

На брифинг в Министерски съвет заместник министър-председателят по управление на европейските средства в служебното правителство Атанас Пеканов заяви, че в идните месеци предстои да се подготвят и стартират процедури по Плана за възстановяване на стойност над 3,7 млрд. лева.

Вицепремиерът коментира, че от кабинета са поели ангажимент и отговорност да работят за осигуряването на този значителен ресурс. Спред Пеканов Планът за възстановяване и устойчивост и оперативните програми, са ключов ресурс за страната ни, чрез който българската икономика ще направи сериозен скок. Първото плащане по плана ще е на стойност 1,3 млрд. евро.

До 25 март в ДФЗ се приемат жалби по ранкинга на подмярка 4.2

Във връзка с обявения ранкинг по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г., Фонд „Земеделие“ дава възможност в срок до 25 март да бъдат подавани жалби от кандидатите по подмярката, които не са съгласни с обявеното класиране. Жалбите трябва да бъдат мотивирани. Те ще бъдат разгледани от Разплащателната агенция и всяка от тях ще получи обоснован писмен отговор.

В края на миналата седмица ДФЗ обяви резултатите от предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.2. Всеки бенефициент, кандидат по подмярка 4.2, има възможност да направи индивидуална справка за броя получени точки на сайта на ПРСР – www.prsr.bg.

Ръководството на ДФЗ обсъди с браншови организации ранкинга по подмярка 4.2

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов и зам.-изпълнителният директор Атидже Алиева-Вели се срещнаха с представители на аграрни браншови организации от различни сектори. Поводът беше приключването на предварителната проверка на проекти по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 година.

На срещата, която се състоя на 12 март в ДФЗ, бяха поканени всички членове на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Пред представители на над 20 браншови организации ръководството на Фонда обяви резултатите от извършената проверка на приетите заявления за подпомагане по подмярка 4.2, спрямо критериите за оценка, заложени в Наредба 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярката.

По време на представянето стана ясно, че предстои да бъдат разгледани проекти, които са основно за инвестиции в приоритетни сектори. От сектор „Плодове и зеленчуци“, например, са внесени 211 проекта на стойност 314 752 055 лв., което е 35% от всички подадени заявления. В сектор „Мляко и млечни продукти“ проектните предложения са 125 на брой със заявена субсидия 126 446 042 лв. или 21 на сто от подадените заявления. 86 проекта за 129 598 070 лв. са внесени от сектор „Технически и медицински култури“, което е 14% от всички проекти по подмярката. В сектор „Месо и месни продукти“ подадените заявления са 13 на сто или 79 проекта на стойност 88 759 688 лв.

В края на миналата седмица ДФЗ обяви общия брой на приетите заявления по подмярката, който е 595 като заявена субсидия по тях е 817 219 932 лв. На последващо разглеждане подлежат 249 проекта със заявен размер на субсидията 416 853 665 лв. Тези проекти попадат в рамките на 130 на сто от определения със заповедта за прием бюджет, който е увеличен с 93 предложения. Те са получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в групата проекти, за които са налични средства за финансиране.

ДФЗ продължава изплащането на субсидии по мярка 11 от ПРСР 2014-2020

Продължава поетапното изплащане на субсидиите по мярка 11 “Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

На 11 март Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 25 милиона лева на 1 566 земеделски стопани, които са заявили подпомагане по направления “Биологично растениевъдство” и „Биологично животновъдство“ от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020.

На 29 февруари бяха преведени сумите по направление „Биологично пчеларство” от мярка 11 в размер на близо 4 млн. лева.

Започва прием на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от новата ПРСР

На 14 април 2015 г. ще стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.

За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08.06.2015 г.

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини /силажокомбайни, зърнокомбайни и др. / и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

В рамките на първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ не са допустими за финансова помощ разходи свързани с инвестиции за напояване и отводняване, разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

Започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

Novina-1
От 9 март 2015 г. ще стартира приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. По мярката се подпомагат дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята.

Националната винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България в периода 2014-2018 г., като целта й е да повиши конкурентоспособността на българските гроздопроизводители. Финансирането е от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Бюджетът по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” за втория прием на финансовата 2015 година е в размер на 20 368 434.42 лева, като ползвателите ще могат да кандидатстват и за авансово изплащане на финансовата помощ.По програмата могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и  получили Удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Нормативната база и заявленията за кандидатстване могат да бъдат намерени на официалната страница на ДФ „Земеделие“ – секция „Селскостопански пазарни механизми“, раздел “Вино“.

Page 1 of 212