всички новини

Home » всички новини

До 25 март в ДФЗ се приемат жалби по ранкинга на подмярка 4.2

Във връзка с обявения ранкинг по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г., Фонд „Земеделие“ дава възможност в срок до 25 март да бъдат подавани жалби от кандидатите по подмярката, които не са съгласни с обявеното класиране. Жалбите трябва да бъдат мотивирани. Те ще бъдат разгледани от Разплащателната агенция и всяка от тях ще получи обоснован писмен отговор.

В края на миналата седмица ДФЗ обяви резултатите от предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.2. Всеки бенефициент, кандидат по подмярка 4.2, има възможност да направи индивидуална справка за броя получени точки на сайта на ПРСР – www.prsr.bg.

Ръководството на ДФЗ обсъди с браншови организации ранкинга по подмярка 4.2

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов и зам.-изпълнителният директор Атидже Алиева-Вели се срещнаха с представители на аграрни браншови организации от различни сектори. Поводът беше приключването на предварителната проверка на проекти по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 година.

На срещата, която се състоя на 12 март в ДФЗ, бяха поканени всички членове на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Пред представители на над 20 браншови организации ръководството на Фонда обяви резултатите от извършената проверка на приетите заявления за подпомагане по подмярка 4.2, спрямо критериите за оценка, заложени в Наредба 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярката.

По време на представянето стана ясно, че предстои да бъдат разгледани проекти, които са основно за инвестиции в приоритетни сектори. От сектор „Плодове и зеленчуци“, например, са внесени 211 проекта на стойност 314 752 055 лв., което е 35% от всички подадени заявления. В сектор „Мляко и млечни продукти“ проектните предложения са 125 на брой със заявена субсидия 126 446 042 лв. или 21 на сто от подадените заявления. 86 проекта за 129 598 070 лв. са внесени от сектор „Технически и медицински култури“, което е 14% от всички проекти по подмярката. В сектор „Месо и месни продукти“ подадените заявления са 13 на сто или 79 проекта на стойност 88 759 688 лв.

В края на миналата седмица ДФЗ обяви общия брой на приетите заявления по подмярката, който е 595 като заявена субсидия по тях е 817 219 932 лв. На последващо разглеждане подлежат 249 проекта със заявен размер на субсидията 416 853 665 лв. Тези проекти попадат в рамките на 130 на сто от определения със заповедта за прием бюджет, който е увеличен с 93 предложения. Те са получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в групата проекти, за които са налични средства за финансиране.

ДФЗ продължава изплащането на субсидии по мярка 11 от ПРСР 2014-2020

Продължава поетапното изплащане на субсидиите по мярка 11 “Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

На 11 март Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 25 милиона лева на 1 566 земеделски стопани, които са заявили подпомагане по направления “Биологично растениевъдство” и „Биологично животновъдство“ от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020.

На 29 февруари бяха преведени сумите по направление „Биологично пчеларство” от мярка 11 в размер на близо 4 млн. лева.

Започва прием на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от новата ПРСР

На 14 април 2015 г. ще стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.

За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08.06.2015 г.

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини /силажокомбайни, зърнокомбайни и др. / и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

В рамките на първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ не са допустими за финансова помощ разходи свързани с инвестиции за напояване и отводняване, разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

Започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

Novina-1
От 9 март 2015 г. ще стартира приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. По мярката се подпомагат дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята.

Националната винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България в периода 2014-2018 г., като целта й е да повиши конкурентоспособността на българските гроздопроизводители. Финансирането е от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Бюджетът по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” за втория прием на финансовата 2015 година е в размер на 20 368 434.42 лева, като ползвателите ще могат да кандидатстват и за авансово изплащане на финансовата помощ.По програмата могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и  получили Удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Нормативната база и заявленията за кандидатстване могат да бъдат намерени на официалната страница на ДФ „Земеделие“ – секция „Селскостопански пазарни механизми“, раздел “Вино“.

С 20 % е по-високо подпомагането на колективните инвестиции по ПРСР в новия период

Novina-2

Проектите за колективни инвестиции по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони  ще са с по-високо подпомагане. С10%  е увеличена финансовата  помощ за случаите, когато се представят проекти от минимум 6 до 10 земеделски производители. Увеличение с 20% ще получат пък онези проекти за колективни инвестиции, които се изпълняват от над 10 земеделски производители или от групи и организации на производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на срещата си с над 70 земеделски производители в Стара Загора. Тя съобщи, че колективните инвестиции имат за цел да подобрят сътрудничество между производителите чрез предприемане на по-ефективни и икономически изгодни инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и други.

По време на срещата  бяха обявени и индикативните срокове за прием на проекти по мерките от одобрената от Министерски съвет програма. Дискутираха се и останалите възможности за подпомагане на стопаните, като стартиращите схеми от кампанията за директните плащания и държавните помощи в сектора.

 

До 27 февруари е удължен срокът за издаване на заповеди за споразумения за ползване на земеделски земи

Novina-3

С приетите днес изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Народното събрание , се удължава срокът за издаване на заповеди от директорите на Областните дирекции „Земеделие” за споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи. Заповедите ще се издават в срок до 27 февруари 2015 година. Със закона се уреждат и много от дългоочакваните от страна на браншовите организации отношения, като:

В комисиите по изготвяне на проекта за разпределение на масивите за ползване вече ще участват, както собствениците, така и ползвателите на земеделски земи.

В споразуменията вече ще могат да се включват и проектни полски пътища, които попадат в масивите за ползване и не са необходими за осигуряване на достъп до конкретни имоти за стопанската година. За новата стопанска година обаче  ползвателят е длъжен да осигури транспортен достъп, в случай че това е необходимо.

В споразуменията за ползване няма да могат да участват физически и юридически лица, които не са изплатили задълженията си за ползване на т.нар. „бели петна”, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Изплащането на сумите, дължими за белите петна ще се извършва вместо в общините, в Областните дирекции „Земеделие”, за областта по местонахождение на имотите.

Със закона земеделските производители, които получават подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” за периода 2007-2013 г. от Програмата за развитие на селските райони, ще могат да запазят местоположението в споразуменията на терена, който обработват или им е разпределен.

С промените отпада необходимостта от вписване на споразумения за уедряване на имоти по собственост в службите по вписвания. Споразуменията ще служат за изменение на картата на възстановената собственост или кадастралната карта въз основа на нотариално заверено споразумение между собствениците. С одобряване на плана за уедряване се прекратяват и договорите за наем или аренда за имотите, включени в плана.

На фермерите, собственици на пасищни животни и регистрирани животновъдни обекти, ще могат вече да се разпределят пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд без търг.  Това ще се извършва от комисии към общините или към Областната дирекция „Земеделие”в зависимост от това дали земята е общинска или държавна. Желаещите лица, които имат право да участват в разпределението, следва да подават заявления в общината, в която са регистрирани животновъдните им обекти в срок до 1 март 2015 г., като по този начин те ще могат да кандидатстват за подпомагане през настоящата година. С четири месеца се удължава срокът за подаване на заявление за разпределение за следващата стопанска година.

Всеки собственик на пасищни животни ще може да заявява допълване на правното му основание с пасища, мери и ливади в нормата до 10 дка за една животинска единица за имоти от 1 до 7 категория и до 20 дка в имоти от 8 до 10 категория. При недостиг на пасища, мери и ливади в съответното землище, се извършва допълнително разпределение в съседни землища, община или област. Договорите на предоставените по този ред имоти са с минимален срок за ползване до 5 години, при условие, че не се променя броят на животните. При увеличаването им, лицето ще може да кандидатства за допълнителни площи.

Останалите след разпределението пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд ще се включват в търгове, в които ще могат да кандидатстват собственици на животни. За тях вече няма да важи условието за достигане на нормата от разпределението.

Прието е изменение и в Закона за арендата в земеделието, като минималният срок, за който могат да се сключват договори за аренда е пет години, вместо досегашните четири.